Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Stručni saradnik pedagog Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA NOVA VAROŠ u Nova Varoš (Poslato na 04-01-2018)

Stručni saradnik pedagog
Oglas važi od: 03.1.2018.

TEHNIČKA ŠKOLA
NOVA VAROŠ
31320 Nova Varoš


Stručni saradnik pedagog
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, za 50% norme

USLOVI:
Uz prijavni folmular, koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objvljivanja konkursa. Konkurs se objavljuje u publikaciji “Poslovi “ NSZ. Konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana od strane direktora škole. Kandidati, treba da ispunjavaju uslove iz člana 139, Zakona o osnoavama sistema obrazaovanja i vaspitanja, i to: a) da imaju odgovarajuće obrazovanje u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih sradnika i vaspitača ustručnim školama (“Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik” br. 8/2015, 11/2016, 13/2016 I, 13/2016 II, 2/2017 I i 2/2017 I I); b) imaju psihičku fizičku i zdravstvenu sposobnost zas rad sa decom i učenicima; v) da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; g) imaju državljanstvo Republike Srbije; d) znaju srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tač, a) b) g) i d) dostavljaju se uz prijavu, a dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke b) pribavlja se pre zaključenja ugovora o rad.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKA ŠKOLA NOVA VAROŠ


Pregledano: 1218 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters