Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viša medicinska sestra/tehničar Puno radno vreme

na Institut za plućne bolesti Vojvodine u Sremska Kamenica (Poslato na 15-01-2018)

Viša medicinska sestra/tehničar

,,Institut za plućne bolesti Vojvodine”, Sremska Kamenica

Broj:133/2

Dana:12.01.2018.

Na osnovu čl. 17. Statuta Instituta za plućne bolesti Vojvodine, čl. 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 1/2015) u skladu sa Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu („Službeni glasnik RS“ br. 61/2017), a u skladu sa Kadrovskim planom za Institut za plućne bolesti Vojvodine za 2017. godinu br. 112-01-505/2017-02 od 15.05.2017. godine, raspisuje se

OGLAS
za prijem u radni odnos

Viša medicinska sestra/tehničar na određeno vreme do 6 meseci, s punim radnim vremenom, 2 izvršioca;

Uslovi:

visoko obrazovanje stečeno
u školama zdravstvene struke, na strukovnim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine ili
na osnovnim studijama iz oblasti medicine u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine

položen stručni ispit.

Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Instituta za plućne bolesti Vojvodine.

Zainteresovani kandidati podnose:

svojeručno potpisanu molbu za prijem i biografiju, sa adresom, kontakt telefon, e-mail adresom i izjavom da su zdravstveno sposobni za tražene poslove i da se protiv njih ne vodi krivični postupak,

fotokopiju diplome o završenoj školi,

fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu,

fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana),

fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih,

fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime),

fotokopiju licence ili rešenja o upisu u imenik odgovarajuće Komore,

fotokopiju radne knjižice ili dokaz o radnom stažu (ukoliko ga ima kandidat), odnosno potvrdu o radnom iskustvu (za kandidate na određeno vreme).

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Institut za plućne bolesti Vojvodine.

Kandidati koji se blagovremeno javi na oglas sa potpunom konkursnom dokumentacijom i koji ispunjavaju uslove oglasa biće pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za donošenje odluke o prijemu.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja kod Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala Novi Sad i na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „za konkurs za prijem u radni odnos“ i nazivom radnog mesta za koje se konkuriše, na adresu: Institut za plućne bolesti Vojvodine, 21204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana br. 4.

Nakon raspisivanja oglasa, a pre isteka roka za predaju prijava za oglas, imenovaće se Komisija za prijem.

Odluka o izboru kandidata doneće se u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na veb stranici Instituta za plućne bolesti Vojvodine (www.ipb-ild.edu.rs). Kandidati koji ne budu izabrani neće biti posebno obaveštavani o rezultatima oglasa. Priložena konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Kandidat koji bude izabran za prijem u radni odnos pre zaključivanja Ugovora o radu biće dužan da dostavi: dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti; dokaz o započetoj ili izvršenoj imunizaciji na hepatitis B; lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa na radnim mestima sa povećanim rizikom prema Aktu o proceni rizika Instituta za plućne bolesti Vojvodine, uverenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (uverenje izdaje nadležni sud); overenu fotokopiju diplome, uverenja o položenom stručnom ispitu i licence ili rešenja o upisu u imenik nadležne komore Srbije; fotokopiju odjave na prethodno osiguranje – M obrazac.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Direktor Instituta

Prof. dr sci. med. Ilija Andrijević

Rok za dostavljanje prijava je
20.01.2018.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Viša škola
Obrazovanje kandidata
Medicina
Radno iskustvo u zanimanju
Nije bitno
Broj izvršilaca
2
Mesto rada
Novi Sad
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno
Stručni ispit ili licenca
Da
Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)Skoro postavljeni poslovi Institut za plućne bolesti Vojvodine


Pregledano: 819 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters