Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na POLjOPRIVREDNO-VETERINARSKA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA „SVILAJNAC” u Svilajnac (Poslato na 17-01-2018)

Nastavnik...
Oglas važi od: 17.1.2018.

POLjOPRIVREDNO-VETERINARSKA
ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA
„SVILAJNAC”
35210 Svilajnac
Kralja Petra Prvog 64


Nastavnik srpskog jezika i književnosti
na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, sa 67,62% radnog vremena

Nastavnik fizike
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, do povratka zaposlenog sa funkcije pomoćnika direktora, a najduže do 31.08.2018. godine, sa 67,34% radnog vremena

USLOVI:
Kandidat treba da ispunjava uslove propisane članovima 139, 140, 141 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017), i to: da poseduje odgovarajuće obrazovanje za nastavnika u skladu sa odredbama čl. 139, 140, 141 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama (“Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - ispr., 13/2016 i 2/2017); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, da ima državljanstvo Republike Srbije, da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz stava 1 tač. 1, 3, 5 ovog člana sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz stava 1 tačka 2 ovog člana pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati uz prijavu treba da dostave sledeća dokumenta: diplomu o stečenom odgovarajućem visokom obrazovanju, u skladu sa odredbama čl. 139, 140, 141 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017) i Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama (“Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - ispr., 13/2016 i 2/2017) - original ili overenu fotokopiju, izvod iz matične knjige rođenih - original ili overenu kopiju, uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci) - original ili overenu kopiju, dokaz da kandidat nije osuđen pravnosnažnom presudom za krivično delo utvrđeno u čl. 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017), i to: uverenje suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci) - original ili overenu kopiju, uverenje iz kaznene evidencije o neosuđivanosti (ne starije od 6 meseci) - original ili overenu kopiju, dokaz o poznavanju srpskog jezika i jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad podnosi kandidat koji nije stekao diplomu na srpskom jeziku. Lekarsko uverenje, kao dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, kandidat koji bude izabran dostavlja pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, tj. dokaze o ispunjenosti uslova, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju školi (poštom ili lično) na gorenavedenu adresu, sa naznakom: „Konkurs za prijem u radni odnos nastavnika srpskog jezika i književnosti (ne otvarati)“, odnosno sa naznakom „Konkurs za prijem u radni odnos nastavnika fizike (ne otvarati)“. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”. Dokazi o ispunjavanju uslova predviđenih ovim oglasom, ako nisu originalni, nego fotokopije ili prepisi, moraju biti overeni u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni galasnik RS”, broj: 93/2014 i 22/2015). Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir prilikom donošenja odluke o izboru kandidata po ovom konkursu. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole. Kontakt telefon: 035/323-594.


Pregledano: 2444 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters