Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik srpskog jezika i književnosti Puno radno vreme

na ZUBOTEHNIČKA ŠKOLA u Beograd (Poslato na 17-01-2018)

Nastavnik srpskog jezika i književnosti


Oglas važi od: 17.1.2018.

ZUBOTEHNIČKA ŠKOLA
11000 Beograd, Stanka Vraza 63
tel/faks: 011/644-29-13


Nastavnik srpskog jezika i književnosti
sa 50% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana

USLOVI:.
U radni odnos u ustanovi može da bude primljeno lice pod uslovima propisanim čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: 1. da ima odgovarajuće obrazovanje; 2. psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskrimatorno ponašanje (izvod iz kaznene evidencije MUP-a ; 4. državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijemnim formularom, dostavljaju ustanovi. Rok za prijavu na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Kandidati uz prijavni formular dostavljaju sledeću dokumentaciju (u overenoj kopiji/prepisu): dokazi o ispunjenosti uslova iz teksta konkursa stava 1 tačka 1, 3,5 su sastavni deo prijave na konkurs, a dokaz iz stava 1 tačka 2 ovog člana pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Na osnovu čl. 154 st. 12 Zakona o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja, rešenje o izboru kandidata po raspisanom konkursu, iz st. 7 ovog člana biće objavljeno na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kada postane konačno. Za dodatne informacije kandidati mogu kontaktirati sekretara ustanove, na broj telefona: 011/644-29-13. Prijave slati poštom, na adresu Zubotehničke škole, Stanka Vraza 63, 11050 Beograd.


Skoro postavljeni poslovi ZUBOTEHNIČKA ŠKOLA


Pregledano: 1003 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters