Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Profesor poljoprivredne grupe predmeta (Poljoprivredna tehnika - obuka vožnje traktora; opravka i od Puno radno vreme

na SREDNjA POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA u Sombor (Poslato na 17-01-2018)

Profesor poljoprivredne grupe predmeta (Poljoprivredna tehnika - obuka vožnje traktora; opravka i održavanje poljoprivredne tehnike)


Oglas važi od: 17.1.2018.

SREDNjA POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA
25000 Sombor, Hadžića Svetića 18
tel. 025/482-586


Profesor poljoprivredne grupe predmeta (Poljoprivredna tehnika - obuka vožnje traktora; opravka i održavanje poljoprivredne tehnike)
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI:
1) odgovarajući stepen i vrsta školske spreme: na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije), u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje, 97/08 i 44/10) počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; zvanje u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjoj školi: diplomirani inženjer poljoprivrede za mehanizaciju poljoprivrede, diplomirani inženjer poljoprivrede za održavanje i eksploataciju mehanizacije u poljoprivredi, diplomirani inženjer poljoprivrede za poljoprivrednu tehniku, diplomirani inženjer poljoprivrede smerovi: mehanizacija, poljoprivredna tehnika, ili poljoprivredna tehnika i racionalizacija, diplomirani mašinski inženjer za mašinske konstrukcije i mehanizaciju, usmerenje poljoprivredno mašinstvo, diplomirani mašinski inženjer za automatsko upravljanje (sa izbornim programom poljoprivredne mašine), master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studije na odseku poljoprivredna tehnika); obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova; 2) psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) državljanstvo Republike Srbije; 5) znanje srpskog jezika i jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; 6) lice iz tačke 1 mora imati prethodno položen specijalistički ispit za vozača motornih vozila - instruktora. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Kandidati uz prijavni formular podnose: overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; dokaz da imaju obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom bodova; uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija); uverenje da nisu osuđivani; uverenje o položenom specijalističkom ispitu za vozača motornih vozila - instruktora. Lekarsko uverenje podnosi izabrani kandidat, pre potpisivanja ugovora o radu. U postupku odlučivanja o izboru nastavnika i stručnog saradnika vrši se uži izbor kandidata koji se upućuju na prethodnu proveru psihofizičkih sposobnosti za rad sa učenicima, koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Prijavne formulare sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole, sa naznakom: „Za konkurs - nastavnik poljoprivredne grupe predmeta” ili lično predati sekretaru škole. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi SREDNjA POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA


Pregledano: 958 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters