Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik teorijsko-predmetne nastave i nastavnik praktične nastave iz predmeta Stručni predmeti pol Puno radno vreme

na PTSC „BESEDEŠ JOŽEF“ u Kanjiža (Poslato na 24-01-2018)

Nastavnik teorijsko-predmetne nastave i nastavnik praktične nastave iz predmeta Stručni predmeti poljoprivredne struke
Oglas važi od: 24.1.2018.

PTSC „BESEDEŠ JOŽEF“
24420 Kanjiža, Široka 70
tel. 024/874-550


Nastavnik teorijsko-predmetne nastave i nastavnik praktične nastave iz predmeta Stručni predmeti poljoprivredne struke
na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog preko 60 dana, za 25,31 sati nedeljno

USLOVI:
Kandidat treba da je diplomirani veterinar ili doktor veterinarske medicine; da ima psihofizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo RS; znanje srpskog jezika i jezika na kojem se odvija obrazovno-vasppitni rad. Uz propratno pismo, odnosno prijavu na konkurs, kandidat treba da priloži: diplomu o stečenoj stručnoj spremi (original ili overen prepis - fotokopiju), izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), biografiju, dokaz o znanju mađarskog jezika (da je kandidat stekao srednje, više ili visoko obrazovanje na mađarskom jeziku ili da je položio ispit iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove), dokaz o neosuđivanosti. Uverenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima (lekarsko uverenje) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Prijave na konkurs slati na popunjenom formularu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (http:/www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA.KONKURISANJE. doc), na gorenavedenu adresu škole. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Pregledano: 1572 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters