Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na UČITELjSKI FAKULTET u Užice (Poslato na 24-01-2018)

Nastavnik...
Oglas važi od: 24.1.2018.

UČITELjSKI FAKULTET
31000 Užice, Trg Svetog Save 36
tel. 031/521-952


Nastavnik u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Opšta pedagogija
na određeno vreme od 5 godina

USLOVI:
VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora pedagoških nauka.

Nastavnik u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
na određeno vreme od 5 godina

USLOVI:
VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora didaktičko-metodičkih ili filoloških nauka.

OSTALO:
Kandidati moraju da ispunjavaju opšti preduslov u pogledu neosuđivanosti utvrđen u čl. 72 st. 4 Zakona o visokom obrazovanju i čl. 124e st. 1 Statuta Univerziteta u Kragujevcu i čl. 92b Statuta Učiteljskog fakulteta u Užicu. Kandidati uz prijavu dostavljaju: biografiju, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, potvrdu nadležnog organa (policijske uprave) da kandidat nije osuđivan za krivična dela propisana čl. 72 st 4 Zakona o visokom obrazovanju i čl. 124e st. 1 Statuta Univerziteta u Kragujevcu; uverenje suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga i da nije podignuta optužnica; overene fotokopije diploma ili uverenja o prethodno završenim nivoima studija; spisak stručnih i naučnih publikacija; druge dokaze kojima se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova. Dokumentaciju sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa kandidati su obavezni da dostave i u elektronskoj formi (na CD-u). Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u publikaciji “Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave sa dokumentima, sa naznakom „Za konkurs”, dostaviti na adresu: Učiteljski fakultet u Užicu, Trg Svetog Save 36.


Pregledano: 1293 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters