Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Korepetitor Puno radno vreme

na BALETSKA ŠKOLA U NOVOM SADU u Novi Sad (Poslato na 31-01-2018)

Korepetitor
Oglas važi od: 31.1.2018.

BALETSKA ŠKOLA U NOVOM SADU
21000 Novi Sad, Jevrejska 7


Korepetitor
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana (porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta), na radnom mestu u srednjoj baletskoj školi

USLOVI:
U radni odnos može da bude primljeno lice koje, pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS” br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017), ispunjava i posebne uslove propisane odredbom čl. 139 stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i to da: ima odgovarajuće obrazovanje: visoko obrazovanje stečeno: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, u skladu sa odredbom člana 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i vrstu stručne spreme propisanu Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim i umetničkim školama u području rada Kultura, umetnost i javno informisanje (“Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik” br. 16/2015, 11/2016 i 2/2017) i to: diplomirani muzičar pijanista; diplomirani muzičar čembalista; diplomirani muzičar orguljaš; diplomirani muzičar pedagog; diplomirani muzički pedagog; diplomirani kompozitor; master muzički umetnik, profesionalni status - klavirista, orguljaš ili čembalista; master teoretičar umetnosti, profesionalni status - muzički pedagog; master kompozitor; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO:
Uz svojeručno potpisanu prijavu sa biografijom dostaviti: popunjen i odštampan prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS; dokaz o odgovarajućem obrazovanju (diplomu); dokaz nadležne policijske uprave MUP-a RS o neosuđivanosti za krivična dela navedena pod tač. 3 ovog konkursa (uverenje); dokaz o državljanstvu (uverenje koje nije starije od 6 meseci); dokaz o znanju srpskog jezika i jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (dokaz je priložena diploma o stečenom obrazovanju na srpskom jeziku, ali ukoliko je diploma stečena na drugom jeziku, dokaz je javna isprava o srednjem ili višem obrazovanju na srpskom jeziku ili dokaz da je položen ispit o znanju srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove); izvod iz MK rođenih (sa hologramom) i fotokopiju lične karte. Dokazi o ispunjenosti uslova pod rednim brojem 1, 3-5 ovog konkursa sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz pod rednim brojem 2 (lekarsko uverenje) kandidat prilaže pre zaključenja ugovora o radu. U prijavi obavezno navesti kontakt telefon. Dokazi koji se prilažu moraju biti u originalu ili overeni prepisi/fotokopije. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti neposredno ili putem pošte na gorenavedenu adresu, sa naznakom “Prijava na konkurs”.


Pregledano: 852 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters