Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra - tehničar Puno radno vreme

na INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE - NOVI SAD u Novi Sad (Poslato na 31-01-2018)

Medicinska sestra - tehničar
Oglas važi od: 31.1.2018.

INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU
ZAŠTITU DECE I OMLADINE
VOJVODINE - NOVI SAD
21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 10


Medicinska sestra - tehničar
na Odeljenju za akutne plućne bolesti Službe za plućne bolesti Stacionara Klinike za pedijatriju, na određeno vreme do povratka zaposlene sa bolovanja, do 13.09.2018, probni rad 3 meseca

Opis posla:
brine se o prijemu, nezi i otpustu bolesnika; sprovodi terapiju prema nalogu lekara; prati bolesnika na dijagnostičke preglede; uzima i šalje materijal na laboratorijske analize; radi i druge poslove iz svog delokruga a po nalogu neposrednog rukovodioca; učestvuje u smenskom radu; za svoj rad odgovorna je neposrednom rukovodiocu, glavnoj sestri Klinike i Instituta.

USLOVI:
Kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane zakonom, kao i sledeće posebne uslove: da poseduju srednju stručnu spremu - IV stepen, završenu srednju medicinsku školu, smer pedijatrijska sestra - tehničar ili medicinska sestra tehničar; položen stručni ispit; licenca za rad (ili upis u imenik komore).

OSTALO: Kandidati podnose: svojeručno potpisanu molbu za prijem i biografiju sa adresom, kontakt telefonom i imejl adresom. Uz molbu se u originalu ili overenoj kopiji podnose sledeća dokumenta: diploma o završenoj srednjoj medicinskoj školi; uverenje o položenom stručnom ispitu; dozvola za rad - licenca izdata od nadležne komore ili rešenje o upisu u imenik komore; uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje suda), ne starije od 6 meseci; uverenje da kandidat nije osuđivan (uverenje iz policijske uprave), ne starije od 6 meseci; dokaz o radnom iskustvu ukoliko ga kandidat poseduje (overena kopija radne knjižice, ugovora o radu, potvrda poslodavca). Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Kandidati koji ispunjavaju uslove iz oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu (prethodno iskustvo u radu, prosečna ocena u toku školovanja, dodatno obrazovanje ili osposobljenosti, dužina trajanja školovanja...). Prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidat je dužan da dostavi uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom, fotokopiju lične karte, dokaz o izvršenoj ili započetoj imunizaciji na hepatitis B, sanitarnu knjižicu. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Oglas je objavljen u publikaciji “Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se predaju u zatvorenoj koverti, lično ili poštom na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Prijava na oglas za prijem medicinske sestre - tehničara na Odeljenju za akutne plućne bolesti do povratka zaposlene sa bolovanja po odluci 268 od 23.01.2018“.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE - NOVI SAD


Pregledano: 878 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters