Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik ekonomske grupe predmeta Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA POŽEGA u Požega (Poslato na 31-01-2018)

Nastavnik ekonomske grupe predmeta
Oglas važi od: 31.1.2018.

TEHNIČKA ŠKOLA POŽEGA
31210 Požega, Vuka Kradžića 6
tel. 031/ 811-498


Nastavnik ekonomske grupe predmeta
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane odredbama čl. 139 i čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. gl. RS” br. 88/17) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnoj školi (“Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik RS”, br. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 8/11, 9/13). Uz prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, na konkurs priložiti i odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost propisanih uslova: diplomu o stečenom odgovarajućem obrazovanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o obrazovanju iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih. Dokumentacija se dostavlja u overenim fotokopijama i ista se ne vraća kandidatima. Dokaz o ispunjenosti uslova o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima podnosi se pre zaključenja ugovora o radu. Neblagovremene prijave, prijave bez dokaza o ispunjavanju svih uslova konkursa, kao i prijave sa neoverenom dokumentacijom, neće se razmatrati. Dokumentaciju dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji “Poslovi”. Konkurs sprovodi konkursna komisija imenovana od strane direktora škole.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKA ŠKOLA POŽEGA


Pregledano: 1340 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters