Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA “BOŠKO BUHA” u Vrbas (Poslato na 07-02-2018)

Vaspitač
Oglas važi od: 07.2.2018.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
“BOŠKO BUHA”
21460 Vrbas, Blok “Save Kovačevića” 8


Vaspitač
2 izvršioca

USLOVI:
1) odgovarajuće obrazovanje iz člana 140 i 141 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: stečeno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena, studijama drugog stepena, studijama u trajanju od tri godine, višim obrazovanjem, odnosno završeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, 2) psihička, fizička i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom, 3) da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) državljanstvo Republike Srbije, 5) da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO:
Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Dokaz o ispunjenosti uslova: tač. 1), 3)-5) sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz tačke 2) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Prijave slati na gorenavedenu adresu sa naznakom “Za konkurs”, ili lično, svakog radnog dana od 07.00 do 15.00 sati.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA “BOŠKO BUHA”


Pregledano: 2348 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters