Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na GIMNAZIJA “BORA STANKOVIĆ” u Niš (Poslato na 07-02-2018)

Nastavnik...
Oglas važi od: 07.2.2018.

GIMNAZIJA “BORA STANKOVIĆ”
18000 Niš, Vožda Karađorđa 27
tel. 018/527-621


Nastavnik engleskog jezika
sa 66,66% radnog vremena na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI:
kandidat treba da ispunjava sledeće uslove: da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnika nastavnika u gimnaziji (“Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 15/2013, 11/2016, 2/2017 i 11/2017) i to: profesor, odnosno diplomirani filolog za engleski jezik i književnost; master filolog (studijski program Anglistika; studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Engleski jezik i književnost); master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Engleski jezik i književnost), (dokaz dostaviti uz prijavu na konkurs); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu); da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (dostaviti uz prijavu na konkurs); da ima državljanstvo Republike Srbije (dostaviti uz prijavu na konkurs); da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

Nastavnik fizičkog vaspitanja
sa 40% radnog vremena na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI:
kandidat treba da ispunjava sledeće uslove: da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnika nastavnika u gimnaziji (“Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 15/2013, 11/2016, 2/2017 i 11/2017) i to: profesor fizičkog vaspitanja; diplomirani pedagog fizičke kulture; profesor fizičke kulture; profesor fizičkog vaspitanja - diplomirani trener sa naznakom sportske grane; profesor fizičkog vaspitanja - diplomirani organizator sportske rekreacije; profesor fizičkog vaspitanja - diplomirani kineziterapeut; diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta - master; diplomirani profesor fizičkog vaspitanja kineziterapije - master; master profesor fizičkog vaspitanja i sporta; master profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije (dokaz dostaviti uz prijavu na konkurs); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu); da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (dostaviti uz prijavu na konkurs); da ima državljanstvo Republike Srbije (dostaviti uz prijavu na konkurs); da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

Nastavnik likovne kulture
sa 50% radnog vremena na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI:
kandidat treba da ispunjava sledeće uslove: da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnika nastavnika u gimnaziji (“Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 15/2013, 11/2016, 2/2017 i 11/2017) i to: profesor likovnih umetnosti; diplomirani slikar - profesor likovne kulture; akademski slikar - likovni pedagog; diplomirani vajar - profesor likovne kulture; akademski vajar - likovni pedagog; diplomirani grafički dizajner - profesor likovne kulture; akademski grafičar - likovni pedagog; diplomirani grafičar - profesor likovne kulture; diplomirani umetnik fotografije - profesor likovne kulture; diplomirani umetnik novih likovnih medija - profesor likovne kulture; diplomirani grafičar vizuelnih komunikacija - profesor likovne kulture; profesor ili diplomirani istoričar umetnosti; diplomirani slikar; diplomirani vajar; diplomirani grafičar; diplomirani grafički dizajner; diplomirani arhitekta unutrašnje arhitekture; diplomirani slikar zidnog slikarstva; lice sa završenim fakultetom likovnih umetnosti; lice sa završenim fakultetom primenjenih umetnosti; master likovni umetnik (završene osnovne akademske studije iz oblasti likovne umetnosti, odnosno, primenjene umetnosti i dizajna); master primenjeni umetnik (završene osnovne akademske studije iz oblasti likovne umetnosti, odnosno, primenjene umetnosti i dizajna); master konzervator i restaurator (završene osnovne akademske studije iz oblasti likovne umetnosti, odnosno, primenjene umetnosti i dizajna); master dizajner (završene osnovne akademske studije iz oblasti likovne umetnosti, odnosno, primenjene umetnosti i dizajna); master istoričar umetnosti (završene osnovne akademske studije iz oblasti istorije umetnosti) (dokaz dostaviti uz prijavu na konkurs); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu); da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (dostaviti uz prijavu na konkurs); da ima državljanstvo Republike Srbije (dostaviti uz prijavu na konkurs); da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO:
Vršiće se i psihološka procena sposobnosti za rad sa decom i učenicima kandidata od strane nadležne službe za poslove zapošljavanja. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim formularom dostavljaju školi. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi GIMNAZIJA “BORA STANKOVIĆ”


Pregledano: 3200 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters