Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „JOVAN ŠERBANOVIĆ” u Krepoljin (Poslato na 14-02-2018)

Nastavnik...

Oglas važi od: 14.2.2018.

OSNOVNA ŠKOLA
„JOVAN ŠERBANOVIĆ”
12316 Krepoljin, Cara Lazara 84
tel. 012/7642-190


Nastavnik fizike
sa 50% radnog angažovanja, na određeno vreme do preuzimanja zaposlenog, odnosno do konačnosti odluke o izboru kandidata po konkursu za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, a najkasnije do 31.08.2018. godine

Nastavnik srpskog jezika
na određeno vreme do preuzimanja zaposlenog, odnosno do konačnosti odluke o izboru kandidata po konkursu za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, a najkasnije do 31.08.2018. godine

USLOVI:
Kandidat treba da ispunjava uslove propisane čl. 139, 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i to: da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa čl. 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS”, br. 88/2017) i u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, br. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 i 3/17) za radno mesto za koje konkuriše; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo iz člana 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kom se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO:
Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva (nalazi se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u delu „Novo na sajtu”) i uz odštampani prijavni formular dostavljaju školi sledeću dokumentaciju: overenu fotokopiju diplome; uverenje o državljanstvu (original ili overenu fotokopiju); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju); dokaz o znanju srpskog jezika i jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad u školi se dostavlja samo ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku ili na jeziku na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad, dokaz da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (uverenje izdaje MUP), uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. U postupku odlučivanja o izboru nastavnika i stručnog saradnika konkursna komisija utvrđuje ispunjenost uslova za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona, u roku od osam dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati koji su izabrani u uži izbor u roku od osam dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima, koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Ukoliko je već izvršena psihološka procena sposobnosti (u periodu od 6 meseci pre isteka roka za prijavu na ovaj konkurs), kandidat će u prijavi naznačiti kada i gde je izvršena. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Konkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima sa liste i donosi rešenje o izboru u roku od osam dana od dana obavljanja razgovora. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Prijave se dostavljaju na adresu škole, sa napomenom “Za konkurs”. Kontakt telefon: 012/7642-190.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „JOVAN ŠERBANOVIĆ”


Pregledano: 1278 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters