Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Tehničar za održavanje uređaja, tehničkih sistema i instalacija; Tehničar za održavanje tehničkih si Puno radno vreme

na SREDNjA STRUČNA ŠKOLA „VASA PELAGIĆ” u Kovin (Poslato na 14-02-2018)

Tehničar za održavanje uređaja, tehničkih sistema i instalacija; Tehničar za održavanje tehničkih sistema i tehnologija

Oglas važi od: 14.2.2018.

SREDNjA STRUČNA ŠKOLA
„VASA PELAGIĆ”
26220 Kovin, Cara Lazara 261
www.vasapelagickovin.edu.rs
e-mail: pskovin@open.telekom.rs
tel./faks: 013/742-200, 744-893
744-632


1) Tehničar za održavanje uređaja, tehničkih sistema i instalacija
za 31,25% radnog vremena, na određeno vreme do dobijanja saglasnosti nadležnog organa za popunjavanje slobodnog radnog mesta na neodređeno vreme, a najduže do 31.8.2018. godine

2) Tehničar za održavanje tehničkih sistema i tehnologija
za 25,62% radnog vremena, na određeno vreme do dobijanja saglasnosti nadležnog organa za popunjavanje slobodnog radnog mesta na neodređeno vreme, a najduže do 31.8.2018. godine

USLOVI:
Za obavljanje poslova na radnim mestima tehničar za održavanje uređaja, tehničkih sistema i instalacija i tehničar za održavanje tehničkih sistema i tehnologija, radni odnos može se zasnovati sa licem sa stečenim srednjim obrazovanjem. Pored opštih uslova za prijem u radni odnos utvrđenih u članu 24 stav 1 Zakona o radu („Službeni glasnik RS” br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 i 13/17 - odluka US), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove utvrđene u čl. 139, 140, 142, 144 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br.88/2017) i to: 1) da ima odgovarajuće obrazovanje; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da je državljanin RS i 5) da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uslovi pod tačkama 1-4 dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada. Dokazi o ispunjenosti uslova pod tačkama 1, 3, 4 i 5 sastavni su deo prijave na konkurs i podnose se uz prijavu na konkurs, a dokaz pod tačkom 2 pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Konkurs će biti otvoren 8 dana od dana objavljivanja u oglasnim novinama Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”. Uz prijavu kandidat podnosi: overenu fotokopiju diplome, uverenje da nije kažnjavan za naznačena krivična dela, overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu RS (koje nije starije od 6 meseci), dokaz da je stekao srednje obrazovanje na srpskom jeziku ili je položio ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove (diploma izdata na srpskom jeziku koja je priložena kao dokaz po tačkom 1 smatra se dokazom o znanju srpskog jezika) i overenu fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih sa hologramom, popunjen formular koji se može preuzeti na internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na gorenavedenu adresu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi SREDNjA STRUČNA ŠKOLA „VASA PELAGIĆ”


Pregledano: 1872 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters