Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA u Kikinda (Poslato na 14-02-2018)

Nastavnik...

Oglas važi od: 14.2.2018.

TEHNIČKA ŠKOLA
23300 Kikinda, Svetosavska 55
tel. 0230/422-275


Nastavnik matematike
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog prteko 60 dana, odnosno do povratka radnika sa funkcije

USLOVI:
profesor matematike; diplomirani matematičar; diplomirani matematičar za teorijsku matematiku i primene; diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku; diplomirani matematičar - informatičar; diplomirani matematičar - profesor matematike; diplomirani matematičar za matematiku ekonomije; profesor matematike - teorijsko usmerenje; profesor matematike - teorijski smer; profesor matematike i računarstva; profesor informatike - matematike; profesor hemije - matematike; profesor geografije - matematike; profesor fizike - matematike; profesor biologije - matematike; diplomirani matematičar - astronom; diplomirani matematičar - teorijska matematika; diplomirani matematičar - primenjena matematika; diplomirani matematičar - matematika finansija; diplomirani inženjer matematike (sa izbornim predmetom Osnovi geometrije); diplomirani informatičar; diplomirani profesor matematike - master; diplomirani matematičar - master; master matematičar; master profesor matematike. Lice koje je steklo akademsko zvanje master mora imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima Matematika ili Primenjena matematika (sa položenim ispitom iz predmeta Geometrija ili Osnovi geometrije).

Nastavnik ekonomske grupe predmeta
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, odnosno do povratka radnika sa funkcije, za 60% radnog vremena

USLOVI:
diplomirani ekonomista ili master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti ekonomije.

Nastavnik elektrotehničke grupe predmeta
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, odnosno do povratka radnika sa funkcije

USLOVI:
diplomirani inženjer elektrotehnike, smer elektronika i telekomunikacije; diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva, smer elektronika i telekomunikacije; master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti elektrotehnike i računarstva.

Nastavnik praktične nastave (za deo sadržaja obuke vožnje u bloku, za obrazovne profile vozač motornih vozila i tehničar drumskog saobraćaja)
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, odnosno do povratka radnika sa neplaćenog odsustva

USLOVI:
diplomirani saobraćajni inženjer, odnosno diplomirani inženjer saobraćaja, odseci drumski i gradski saobraćaj ili drumski i gradski saobraćaj i transport; master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije iz saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: drumski i gradski saobraćaj i transport - transport; drumski i gradski saobraćaj i transport - bezbednost drumskog saobraćaja; saobraćaj i transport; diplomirani inženjer saobraćaja, završene osnovne akademske studije iz saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: drumski i gradski saobraćaj i transport-transport; drumski i gradski saobraćaj i transport - bezbednost drumskog saobraćaja; saobraćaj i transport; specijalista strukovni inženjer saobraćaja, završene osnovne strukovne studije iz saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: drumski i gradski saobraćaj, drumski saobraćaj; strukovni inženjer saobraćaja, završene osnovne strukovne studije iz saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: drumski i gradski saobraćaj, drumski saobraćaj; nastavnik praktične nastave saobraćajne struke; saobraćajni inženjer, odnosno inženjer saobraćaja odseci ili odeljenje drumski i gradski saobraćaj ili drumski i gradski saobraćaj i transport; vozač motornih vozila - instruktor; instruktor vožnje. Lice iz al. 1-7 mora da ima prethodno položen specijalistički ispit za vozača motornih vozila - instruktora ili instruktora vožnje. Lice iz al. 8-9 mora da ima petogodišnje radno iskustvo u struci stečeno posle specijalističkog, odnosno majstorskog ispita. Lice iz. al. 1-9 mora da ima dozvolu (licencu) za instruktora vožnje.

OSTALO:
Kandidati moraju da imaju odgovarajuće visoko obrazovanje: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice iz tačke 1) podtačka (2) mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta. Izuzetno, za radno mesto nastavnika praktične nastave (za deo sadržaja obuke vožnje u bloku, za obrazovne profile vozač motornih vozila i tehničar drumskog saobraćaja) pored lica koja imaju navedeno visoko obrazovanja, može se prijaviti i kandidat sa stečenim odgovarajućim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem, kao i sa odgovarajućim srednjim obrazovanjem i položenim specijalističkim, odnosno majstorskim ispitom i petogodišnjim radnim iskustvom u struci stečenim posle specijalističkog, odnosno majstorskog ispita. Kandidati moraju da znaju jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja postavljen je formular koji se popunjava prilikom prijavljivanja na konkurs za prijem u radni odnos u ustanovi. Formular je dostupan u delu Novo na sajtu, na adresi: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANJE.doc. Uz navedeni formular (prijavu) kandidat treba da podnese sledeća dokumenta: overenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi; dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima - podnosi se pre zaključenja ugovora o radu; uverenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci); dokaz da kandidat zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad je diploma koja sadrži podatak o jeziku studija ili druga isprava koju je izdala visokoškolska ustanova; izvod iz matične knjige rođenih; potvrdu o petogodišnjem radnom iskustvu u struci stečenim posle specijalističkog, odnosno majstorskog ispita (tačka 4); overenu fotokopija dozvole (licence) za instruktora vožnje - samo za tačku 4. Overene fotokopije ne mogu biti starije od 6 meseci. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati sa naznakom „Za konkurs“, na sledeću adresu: Tehnička škola, 23300 Kikinda, Svetosavska 55.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKA ŠKOLA


Pregledano: 1848 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters