Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik informatike i računarstva Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „IVO LOLA RIBAR” u Veliko Gradište (Poslato na 14-02-2018)

Nastavnik informatike i računarstva

Oglas važi od: 14.2.2018.

OSNOVNA ŠKOLA
„IVO LOLA RIBAR”
12220 Veliko Gradište
Dr Boška Vrebalova 1a
tel. 012/7662-132


Nastavnik informatike i računarstva
sa 50% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI:
Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih u članu 24 stav 1 Zakona o radu („Službeni glasnik RS” br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - odluka US i 113/17), kandidat mora da ispunjava i posebne uslove propisane članovima 139, 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/17) i to: odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članovima 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/17), kao i u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika koji izvode obrazovno-vaspitni rad iz izbornih predmeta u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik” br. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17 i 11/17) za rad na radnom mestu nastavnika inoformatike i računarstva; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. U skladu sa članom 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kandidat mora da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagpških i metodičkih disciplina i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju školi.

OSTALO:
Uz prijavni formular kandidati dostavljaju sledeću dokumentaciju: potpisanu molbu sa biografijom, izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju), uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci, original ili overenu fotokopiju), overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, dokaz o posedovanju obrazovanja iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina (potvrdu visokoškolske ustanove o broju bodova, dokaz o položenom ispitu za licencu ili dokaz o položenim ispitima iz pedagogije i psihologije), uverenje MUP-a iz kaznene evidencije. Dokaz o znanju jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad u školi se dostavlja ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na tom jeziku. Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima izabrani kandidat će dostaviti pre zaključenja ugovora o radu (lekarsko uverenje). Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje, kao ni kopije dokumenata koje nisu overene od strane nadležnog organa. Prijave slati na adresu škole, sa naznakom „Za konkurs”. Kontakt telefon: 012/7662-132.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „IVO LOLA RIBAR”


Pregledano: 1704 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters