Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Zamenik načelnika Puno radno vreme

na GRAD VRANjE GRADSKO VEĆE u Vranje (Poslato na 14-02-2018)

Zamenik načelnika

Oglas važi od: 14.2.2018.

GRAD VRANjE
GRADSKO VEĆE
17500 Vranje, Kralja Milana 1
tel. 017/402-376


Zamenik načelnika
Gradske uprave Grada Vranja, na 5 godina

Opis poslova:
zamenjuje načelnika Gradske uprave u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti da obavlja svoju dužnost, u skladu sa zakonom, Statutom grada, odlukama Skupštine grada, Gradskog veća i Gradonačelnika, obavlja i druge poslove iz nadležnosti Gradske uprave, po ovlašćenju načelnika Gradske uprave.

USLOVI:
da je punoletan državljanin Republike Srbije, da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci, da ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijlističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, da ima položen državni stručni ispit, da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci, da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa. Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, imejl adresu, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja. Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana. Uz prijavu na konkurs kandidat podnosi sledeću dokumentaciju: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, diplomu o stručnoj spremi, isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo), uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova - policijske uprave da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izdato nakon objavljivanja ovog konkursa), uverenje o položenom državnom stručnom ispitu (lica sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu dostavljaju uverenje o položenom pravosudnom ispitu, lica sa položenim stručnim ispitom za zaposlene u državnim organima, umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu dostavljaju uverenje o položenom stručnom ispitu za zaposlene u državnim organima), ispravu kojom dokazuje da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa. Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji. Odredbom člana 9 i člana 103 Zakona o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik RS”, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Potrebno je da učesnik konkursa, uz napred navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Obrazac izjave dostupan je na sajtu Grada Vranja i objavljen je uz javni konkurs za popunjavanje položaja zamenika načelnika Gradske uprave Grada Vranja. U izbornom postupku Konkursna komisija vrši proveru i ocenjivanje: stručne osposobljenosti za rad na položaju zamenika načelnika Gradske uprave Grada Vranja - uvidom u podatke iz prijave na javni konkurs i priloženih dokaza uz prijavu i usmeno, putem razgovora, znanje, iz oblasti sistema lokalne samouprave (poznavanja Zakona o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik RS”, broj 18/2016), Statuta Grada Vranja (“Službeni glasnik Grada Vranja”, broj 3/17, 8/17 i 27/17) i Zakona o finansiranju lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS”, broj 62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016 i 104/2016 - drugi zakon) usmeno putem razgovora, 3. veština komunikacije, usmeno, putem razgovora. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana oglašavanja. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave kandidata i prijave uz koje kandidati nisu priložili sve potrebne dokaze, Konkursna komisija odbacuje zaključkom protiv koga se može izjaviti žalba žalbenoj komisiji u roku od osam dana od dana prijema zaključka. Žalba kandidata ne zadržava izvršenje zaklučka. Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa kandidat može dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom: Gradskom veću Grada Vranja (preko Gradske uprave Grada Vranja), Kralja Milana 1, sa naznakom “Prijava na javni konkus za popunjavanje položaja zamenika načelnika Gradske uprave Grada Vranja”. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Helena Stajić, rukovodilac Službe za upavljanje ljudskim resursima - Gradska uprava Grada Vranja, tel. 017/402-376. Konkursna komisija će o mestu, danu i vremenu kada će se obaviti provera znanja i veština rukovođenja obavestiti učesnike konkursa čije su prijave blagovremene i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na položaju zamenika načelnika Gradske uprave Grada Vranja. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.


Pregledano: 955 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters