Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik hemije Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ“ u Kladovo (Poslato na 14-02-2018)

Nastavnik hemije

Oglas važi od: 14.2.2018.

OSNOVNA ŠKOLA
„VUK KARADžIĆ“
19320 Kladovo, 22. septembar 13
tel. 019/808-951, 801-406
e-mail: os.kladovo@gmail.com


Nastavnik hemije
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, sa 80% radnog vremena

USLOVI:
odgovarajuće obrazovanje, odnosno stručna sprema prema čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017) i prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik - Prosvetni glasnik RS“, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016 i 10/2016); psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima; da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; državljanstvo Republike Srbije; da kandidat zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO:
Kandidat uz prijavni formular (nalazi se na internet starnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) dostavlja: original ili overene fotokopije diplome, izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu; dokaz o poznavanju srpskog jezika (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na srpskom jeziku); uverenje nadležne policijske uprave o neosuđivanosti i nepostojanju diskriminatornog ponašanja. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa mogu se podneti lično ili poštom na adresu škole, sa naznakom “Za konkurs”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ“


Pregledano: 1639 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters