Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik srpskog jezika Puno radno vreme

na PRVA OSNOVNA ŠKOLA KRALjA PETRA II u Užice (Poslato na 14-02-2018)

Nastavnik srpskog jezika

Oglas važi od: 14.2.2018.

PRVA OSNOVNA ŠKOLA
KRALjA PETRA II
31000 Užice, Dimitrija Tucovića 171


Nastavnik srpskog jezika
za rad u matičnoj školi, na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta

USLOVI:
Kandidat treba da poseduje odgovarajuću vrstu i stepen stručne spreme, u skladu sa čl. 140 i 141 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS” broj 88/2017) i članom 3 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik” br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 i 3/2017); da u skladu sa članom 142 Zakona ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova od kojih najmanje po 6 bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi), u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Pored navedenih uslova, kandadat treba da ispunjava i sledeće uslove: da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u čl. 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uz odštampan obrazac prijavnog formulara kandidati dostavljaju dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu stručne spreme (original ili overene fotokopije diplome), dokaz da imaju obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih i uverenje ili potvrdu o neosuđivanosti. Obrazac prijavnog formulara kandidati preuzimaju sa sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u delu: Novo na sajtu, na adresi: htpp://www.mpn.gov.rs/ep-content/uploads/2015/08FORMULAR-ZAKONKURISANJE.doc. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji “ Poslovi”, na adresu škole, sa naznakom “Za konkurs”. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Pregledano: 971 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters