Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „PAHULjICE“ u Brus (Poslato na 28-02-2018)

Vaspitač
Oglas važi od: 28.2.2018.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„PAHULjICE“
37220 Brus, Josipa Pančića bb
tel./faks: 037/826-527


Vaspitač
na određeno vreme preko 60 dana, odnosno do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva

USLOVI:
da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje, čl. 39 tačka 2 Zakona o predškolskom obrazovanju i vaspitanju, odnosno odgovarajuće više obrazovanje, odnosno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije ili osnovne akademske studije) u trajanju od tri godine ili na studijama drugog stepena (master akademske studije, spec. akademske studije ili specijal. strukovne studije), vaspitač; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da ima državljanstvo Republike Srbije; da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u čl. 120 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO:
Uz prijavu na konkurs dostaviti: izvod iz matične knjige rođenih, dokaz o državljanstvu Republike Srbije, overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, potvrdu da lice nije osuđivano za krivična dela utvrđena u članu 120 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja, lekarsko uverenje o psihofizičkoj i opštoj zdravstvenoj sposobnosti se dostavlja nakon donošenja odluke o izboru kandidata. Prijave slati na adresu ustanove, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „PAHULjICE“


Pregledano: 1689 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters