Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Opšta pedagogija Puno radno vreme

na UČITELjSKI FAKULTET U UŽICU u Užice (Poslato na 28-02-2018)

Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Opšta pedagogija
Oglas važi od: 28.2.2018.

UČITELjSKI FAKULTET U UŽICU
31000 Užice, Trg Svetog Save 36
tel. 031/521-952, 031/511-078


Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Opšta pedagogija
na određeno vreme od jedne godine

USLOVI:
Kandidat mora da ispunjava opšti preduslov u pogledu neosuđivanosti utvrđen čl. 72 st 4 Zakona o visokom obrazovanju i čl. 124e st. 1 Statuta Univerziteta u Kragujevcu i čl. 92b Statuta Učiteljskog fakulteta u Užicu; student master akademskih studija odgovarajuće naučne oblasti (pedagogija) koji je studije prvog stepena završio sa prosečnom ocenom najmanje 8 na filozofskom fakultetu, odsek Pedagogija, i drugi uslovi propisani Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Kragujevcu i Statutom Učiteljskog fakulteta u Užicu. Kandidati uz prijavu dostavljaju: biografiju, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, potvrdu nadležnog organa (policijske uprave) da nisu osuđivani za krivična dela utvrđena čl. 72 st. 4 Zakona o visokom obrazovanju i čl. 124e st. 1 Statuta Univerziteta u Kragujevcu; uverenje suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga i da nije podignuta optužnica; overena kopija diplome o završenim osnovnim studijama; potvrda o upisanim master akademskim studijama; druge dokaze kojima se dokazuje ispunjenje propisanih uslova. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u publikaciji “Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave sa dokumentima sa naznakom “Za konkurs”, dostaviti na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi UČITELjSKI FAKULTET U UŽICU


Pregledano: 1036 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters