Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Načelnik Opštinske uprave Mionica Puno radno vreme

na OPŠTINSKA UPRAVA MIONICA u Mionica (Poslato na 28-02-2018)

Načelnik Opštinske uprave Mionica
Oglas važi od: 28.2.2018.

OPŠTINSKA UPRAVA MIONICA
14242 Mionica, Vojvode Mišića 28
tel. 014/3422-119


Načelnik Opštinske uprave Mionica
na period od 5 godina

USLOVI:
da je kandidat državljanin RS, da je punoletan, da ima opštu zdravstvenu sposobnost, da ima visoko stečeno obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, da ima položen državni stručni ispit, da nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci, da ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa. Kandidat uz prijavu sa biografijom podnosi sledeća dokumenta: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o zdravstvenom stanju, overenu fotokopiju diplome, uverenje da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci ili kažnjivo delo koje ga čini nepobodbnim za obavljanje poslova u državnim organima, dokaz o radnom iskustvu u struci, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu. Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. Potrebno je da učesnik konkursa, uz napred navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službene evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Obrazac izjave dostupan je na sajtu Opštinske uprave Mionica. Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u listu „Poslovi”, lično na pisarnici Opštinske uprave opštine Mionica ili putem pošte na adresu Opštinsko veće opštine Mionica - Komisija za izbor kandidata za načelnika Opštinske uprave Opštine Mionica, 14242 Mionica, Vojvode Mišića 28. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu je Dragica Subotić, rukovodilac Odeljenja za upravno pravne poslove, tel: 062/217-013. Konkursna komisija će o mestu, danu i vremenu kada će obaviti provera znanja i veština rukovođenja obavestiti učesnike konkursa čije su prijave blagovremene i potpune, iz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na položaju načelnika Opštinske uprave Opštine Mionica.


Pregledano: 764 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters