Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sekretar Visokog saveta sudstva - druga grupa položaja Puno radno vreme

na VISOKI SAVET SUDSTVA u Beograd (Poslato na 07-03-2018)

Sekretar Visokog saveta sudstva - druga grupa položaja
Oglas važi od: 07.3.2018.

Republika Srbija
VISOKI SAVET SUDSTVA
Beograd, Nemanjina 22-26

Na osnovu člana 66 stav 3, u vezi sa članom 54 stav 1 i članom 55 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), člana 15 stav 3, člana 17 stav 3 i člana 20 Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima (,,Službeni glasnik RS”, br. 41/07 - prečišćen tekst i 109/09) i člana 5 i 7 Pravilnika o popunjavanju izvršilačkih radnih mesta i položaja u Administrativnoj kancelariji Visokog saveta sudstva (,,Službeni glasnik RS”, br. 33/10, 13/16 i 7/18), Visoki savet sudstva oglašava

JAVNI KONKURS ZA
POPUNjAVANjE POLOŽAJA

Organ u kome se radno mesto popunjava: Visoki savet sudstva, Beograd, Nemanjina 22-26

Položaj koji se popunjava:

Sekretar Visokog saveta sudstva - druga grupa položaja
1 državni službenik na položaju

Opis poslova: rukovodi Administrativnom kancelarijom Visokog saveta sudstva; koordinira i usklađuje rad unutrašnjih jedinica Administrativne kancelarije; stara se o blagovremenom i ujednačenom obavljanju poslova; izrađuje planove rada u vezi sa aktivnostima Administrativne kancelarije i stara se o njihovoj realizaciji; usklađuje i unapređuje metode rada Administrativne kancelarije, pruža stručna uputstva, raspoređuje zadatke i nadzire rad zaposlenih u Administrativnoj kancelariji; priprema godišnji izveštaj o radu Saveta; izrađuje Informator o radu Saveta; predlaže akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Administrativnoj kancelariji; predlaže program posebnog stručnog usavršavanja zaposlenih (plan obuka); sarađuje sa državnim i drugim organima i organizacijama u vršenju nadležnosti Administrativne kancelarije; stara se o pripremi dokumentacije i izrađuje nacrt odgovora za postupanje ovlašćenog lica po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja o radu ili u vezi sa radom Saveta i Administrativne kancelarije; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i po nalogu predsednika Saveta.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti Pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen pravosudni ispit; najmanje 9 godina radnog iskustva u struci, znanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru; državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje organizacije i rada sudova i Visokog saveta sudstva; poznavanje propisa kojima se uređuje organizacija i rad Administrativne kancelarije Visokog saveta sudstva i dužnosti sekretara Visokog saveta sudstva; poznavanje propisa koji uređuju prava i dužnosti državnih službenika i nameštenika - utvrdiće se na osnovu odgovora na pitanja koja će se usmeno postaviti kandidatima (razgovor); veština komunikacije, logičkog i analitičkog rezonovanja, elokvencije, rukovođenja, kreativnosti i organizatorske sposobnosti - utvrdiće se uvidom u podatke iz prijave za konkurs i na osnovu odgovora na pitanja koja će se usmeno postaviti kandidatima (razgovor); poznavanje rada na računaru - utvrdiće se uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru, odnosno praktičnim radom na računaru; znanje engleskog jezika - utvrdiće se uvidom u dokaz o znanju jezika.

Trajanje rada na položaju i mesto rada: rad na položaju traje pet godina, a mesto rada je Beograd, Resavska 42.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs oglašen u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Sadržina prijave na konkurs: Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, kontakt telefon, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i posebnim oblastima znanja. Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana.

U izbornom postupku, prilikom vrednovanja kandidata koji konkuriše na položaj, dodatno se vrednuje i sadržina prijave na konkurs (poslovi koje je kandidat obavljao, podaci o odgovornosti na tim poslovima, podaci o stručnom usavršavanju i posebnim oblastima znanja), a za kandidate - državne službenike u Administrativnoj kancelariji posebno se vrednuju dotadašnji rezultati u radu.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:
- uverenja o državljanstvu;
- izvod iz matične knjige rođenih;
- diploma o stručnoj spremi;
- isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);
- fotokopija radne knjižice izdate zaključno sa 31.12.2015. godine (ukoliko je kandidat poseduje);
- uverenje o položenom pravosudnom ispitu;
- sertifikat ili drugi dokaz o poznavanju rada na računaru;
- sertifikat ili drugi dokaz o znanju engleskog jezika;
-dokaz - potvrda, rešenje da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnost iz radnog odnosa izdata od strane državnih organa u kome je učesnik javnog konkursa bio u radnom odnosu;
- uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izdato od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, ne starije od šest meseci);
- Obrazac 1 - Izjava u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam dostaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega.

Lice koje ne dostavi pisani dokaz o poznavanju rada na računaru podleže praktičnoj proveri veštine rada na računaru.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama (izuzev uverenja da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci, koja ne sme biti starija od 6 meseci). Fotokopija radne knjižice ne mora biti overena.

Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Diploma kojom se potvrđuje stručna sprema, a koja je stečena u inostranstvu mora biti nostrifikovana.

Odredbom člana 9 i člana 103 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom pravosudnom ispitu i uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Potrebno je da kandidat, uz napred navedene dokaze, dostavi popunjen Obrazac 1 - Izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.

Obrazac 1- Izjava se nalazi na sajtu Visokog saveta sudstva (https://vss.sud.rs/).

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs: Visoki savet sudstva, 11000 Beograd, Resavska 42, sa naznakom „Za javni konkurs - popunjavanje položaja (navesti naziv položaja za koji se podnosi prijava)”.

Lica koja su zadužena za obaveštenje o konkursu, u periodu od 10 do 12 časova: Ljiljana Pantelić, kontakt telefon: 011/3027-478 i Nadežda Nikolić, kontakt telefon: 011/3027-418.

Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, izborni postupak će se sprovesti u prostorijama Visokog saveta sudstva Beograd, Resavska 42, s tim što će kandidati o datumu i vremenu biti obavešteni naknadno.

Datum isteka roka za prijavljivanje: 15.03.2018. godine.

Napomena: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji, biće odbačene zaključkom Konkursne komisije.

Ovaj oglas objavljuje se na internet stranici Visokog saveta sudstva, na internet stranici Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, internet stranici i u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Na internet stranici Visokog saveta sudstva može se izvršiti uvid u akt o sistematizaciji poslova u organu u kom se popunjava položaj koji je predmet ovog konkursa.

Termini koji su u ovom oglasu izraženi u gramatičkom muškom rodu podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koje se odnose.


Pregledano: 969 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters