Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vanredni profesor za užu naučnu oblast Stomatološka protetika; Docent za užu naučnu oblast Patološka Puno radno vreme

na UNIVERZITET U PRIŠTINI MEDICINSKI FAKULTET u Kosovska Mitrovica (Poslato na 07-03-2018)

Vanredni profesor za užu naučnu oblast Stomatološka protetika; Docent za užu naučnu oblast Patološka fiziologija
Oglas važi od: 07.3.2018.

UNIVERZITET U PRIŠTINI
MEDICINSKI FAKULTET
38220 Kosovska Mitrovica, Anri Dinana bb


Vanredni profesor za užu naučnu oblast Stomatološka protetika

Docent za užu naučnu oblast Patološka fiziologija

Uslovi za izbor nastavnika:
A) U zvanje vanrednog profesora može biti birano lice koje ispunjava sledeće minimalne uslove: 1. ispunjeni uslovi za izbor u zvanje docenta; 2 pristupno predavanje iz oblasti za koju se bira, pozitivno ocenjeno od strane komisije za pisanje izveštaja prijavljenih kandidata za izbor u zvanje vanrednog profesora, ukoliko nema pedagoško iskustvo na univerzitetu; 3. pozitivna ocena pedagoškog rada u studentskim anketama tokom celokupnog prethodnog izbornog perioda (ukoliko ga je bilo); 4 objavljena dva rada iz naučne oblasti za koju se bira, u periodu od izbora u zvanje docenta, u časopisima kategorije M21, M22 ili M23; 5. najmanje jedan rad objavljen u časopisu koji izdaje Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini, sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, u kojem je kandidat prvopotpisani autor rada; 6. originalno stručno ostvarenje ili rukovođenje ili učešće u projektu; 7. od strane nastavno-naučnog veća fakulteta odobren udžbenik, monografija, praktikum ili zbirka zadataka (sve sa ISBN brojem) za užu naučnu oblast za koju se bira.

Izborni uslovi: Kandidat za izbor u zvanje mora da ispuni najmanje dva izborna elementa predviđena članovima 5, 6 i 7, koji moraju da budu navedeni i obrazloženi u referatu komisije za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje nastavnika.

B) Uslovi za izbor nastavnika: Uslovi za prvi izbor u zvanje docenta.

Obavezni uslovi: U zvanje docenta može biti birano lice koje ispunjava sledeće minimalne uslove: 1. naučni naziv doktora nauka za naučnu oblast za koju se bira, stečen na akreditovanom univerzitetu i akreditovanom studijskom programu u zemlji ili diploma doktora nauka stečena u inostranstvu, priznata u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju; 2. pristupno predavanje iz oblasi za koju se bira, pozitivno ocenjeno od strane komisije za pisanje izveštaja prijavljenih kandidata za izbor u zvanje docenta, ukoliko nema pedagoško iskustvo na univerzitetu; 3. pozitivna ocena pedagoškog rada u studentskim anketama tokom celokupnog prethodnog izbornog perioda (ukoliko ga je bilo); 4. objavljen jedan rad iz naučne oblasti za koju se bira u časopisu kategorije M21, M22 ili M23; 5. najmanje jedan rad objavljen u časopisu koji izdaje Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini, sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, u kojem je kandidat prvopotpisani autor rada.

Izborni uslovi:
Kandidat za izbor u zvanje mora da ispuni najmanje dva izborna elementa predviđena članovima 5, 6 i 7, koji moraju da budu navedeni i obrazloženi u referatu komisije za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje nastavnika.

OSTALO:
Posebni uslovi i ispunjenost uslova za izbor nastavnika bliže su uređeni Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanja nastavnika Univerziteta u Prištini - Kosovska Mirovica. Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaz o ispunjenosti uslova iz stava 2 konkursa. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave dostaviti na adresu: Medicinski fakultet u Prištini, 38220 Kosovska Mitrovica, Anri Dinana bb ili predajom Arhivi Fakulteta.


Skoro postavljeni poslovi UNIVERZITET U PRIŠTINI MEDICINSKI FAKULTET


Pregledano: 819 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters