Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Radnik na održavanju higijene - čistačica Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „IVO LOLA RIBAR” u Veliko Gradište (Poslato na 07-03-2018)

Radnik na održavanju higijene - čistačica
Oglas važi od: 07.3.2018.

OSNOVNA ŠKOLA
„IVO LOLA RIBAR”
12220 Veliko Gradište
Dr Boška Vrebalova 1a
tel. 012/7662-132


Radnik na održavanju higijene - čistačica
za rad u izdvojenom odeljenju škole u Kusiću, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI:
Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih u članu 24 stav 1 Zakona o radu („Službeni glasnik RS” br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - odluka US i 113/17), kandidat mora da ispunjava i posebne uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/17) i to: odgovarajuće obrazovanje za rad na radnom mestu radnika za održavanje higijene - čistačice: završena osnovna škola; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju školi. Uz prijavni formular kandidati dostavljaju sledeću dokumentaciju: svojeručno potpisanu molbu sa biografijom, izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju), uverenje o državljanstvu Republike Srbije ne starije od 6 meseci (original ili overenu fotokopiju), overenu fotokopiju svedočanstva o završenoj osnovnoj školi, uverenje MUP-a iz kaznene evidencije. Dokaz o znanju jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad u školi se dostavlja ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na tom jeziku. Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima izabrani kandiadat će dostaviti pre zaključenja ugovora o radu (lekarsko uverenje). Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje, kao ni kopije dokumenata koje nisu overene od strane nadležnog organa. Prijave slati na adresu škole, sa naznakom „Za konkurs”. Kontakt telefon: 012/7662-132.


Pregledano: 1447 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters