Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinski Biohemičar Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA "IRIG" u Irig (Poslato na 12-03-2018)

Medicinski biohemičar

DOM ZDRAVLjA “IRIG

Vojvode Putnika 5, Irig

Tel/faks: 022/2462-030

E-pošta: dzirig@open.telekom.rs

PIB: 105201817

Matični broj: 08879346

Broj: 345/18

Datum: 07.03.2018. godine

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“, br.1/2015), člana 1. Sporazuma o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“, br.3/2018), člana 24-27. Zakona o radu („Sl.glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17-odluka US i 113/17), a u skladu sa Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja Republike Srbije broj 112-01-505/2017-02 od 15.05.2017.godine kao i Saglasnosti Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava broj: 112-859/2018 od 30.01.2018.godine, člana 23. Statuta Doma zdravlja “Irig” i odluke direktora broj 344/18 od 07.03.2018.godine Dom zdravlja „Irig“ raspisuje:

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na NEODREĐENO vreme, sa punim radnim vremenom, i to:

MEDICINSKI BIOHEMIČAR……………………………………………………………1 izvršilac U Službi za laboratorijsku i radiološku dijagnostiku Opis poslova: – radi na biohemijskim analizama,

- priprema rastvore i reagense,

- vrši programiranje biohemijskog, hematološkog analizatora i drugih aparata,

- vrši obuku laboratorijskih tehničara za rad na analizatorima i drugim aparatima,

- sprovodi kontrolu kvaliteta,

- obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidat mora ispunjavati i sledeće uslove: – VII/1 ili VII/2 stepen stručne spreme, završen Farmaceutski fakultet smer medicinska biohemija ili Specijalista medicinske biohemije,

- Položen stručni ispit,

- Najmanje tri godine radnog iskustva.

Zainteresovani kandidati dužni su da prilože sledeću dokumentaciju: – Kratka biografija (CV) sa adresom i kontakt telefonom,

- Fotokopija lične karte,

- Diploma o završenom fakultetu (overena fotokopija),

- Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija),

- Uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija),

- Uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (original uverenje suda, ne starije od 6 meseci),

- Uverenje da kandidat nije osuđivan (origilan uverenje iz policijske uprave, ne starije od 6 meseci).

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Izabrani kandidat pre zasnivanja radnog odnosa dužan je da dostavi lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedena dokumenta sa njim se neće zaključiti ugovor o radu. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje i sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Oglas će biti objavljen i na sajtu Doma zdravlja „Irig“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu: DOM ZDRAVLjA „IRIG“, ul.Vojvode Putnika br.5, 22406 Irig, sa naznakom „Prijava na oglas za Medicinskog biohemičara“. Dom zdravlja „Irig“ v.d. direktora ______________________ dr Biljana Milošević

Rok važenja
20.03.2018.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Radno iskustvo u zanimanju
Više od 3 godine
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Irig
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Neodređeno
Stručni ispit ili licenca
Licenca i položen stručni ispit
Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA "IRIG"


Pregledano: 635 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters