Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Referent za finansijsko poslovanje Puno radno vreme

na OSNOVNI SUD U MIONICI u Mionica (Poslato na 14-03-2018)

Referent za finansijsko poslovanje
Oglas važi od: 14.3.2018.

OSNOVNI SUD U MIONICI
14242 Mionica, Vojvode Mišića 28
tel. 014/3421-225


Referent za finansijsko poslovanje

USLOVI:
IV stepen stručne spreme, prirodnog, društvenog ili tehničkog smera, sa najmanje dve godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru i položen državni stručni ispit. Rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“. Prijave se podnose na gorenavedenu adresu, sa naznakom “Za javni konkurs”. Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene članom 45 stav 1 Zakona o državnim službenicima. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu uz koju treba naznačiti radno mesto za koje se konkuriše, original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu, original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih, original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje ili drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), sertifikat za rad na računaru i potvrda da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci. Izborni postupak sprovešće se uvidom u podatke iz prijave i dokumentaciju priloženu uz prijavu, a po potrebi će biti obavljen i usmeni razgovor sa kandidatima. Prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji, kao i nepotpune, neblagovremene, nerazumljive i nedopuštene prijave biće odbačene. Ovaj oglas objavljuje se i na internet prezetanciji Službe za upravljanje kadrovima, na oglasnoj i internet stranici suda, internet prezentaciji i publikaciji “Poslovi”. Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od šest meseci. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 014/3421-225, a osoba zadužena za davanje informacija je Dragica Dobrivojević, sudijski pomoćnik.


Pregledano: 1117 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters