Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sekretar škole; Nastavnik za izvođenje vežbi iz nastave zdravstvene nege Puno radno vreme

na SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA - SENTA u Senta (Poslato na 14-03-2018)

Sekretar škole; Nastavnik za izvođenje vežbi iz nastave zdravstvene nege
Oglas važi od: 14.3.2018.

SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA – SENTA
24400 Senta, Glavni trg 12
tel. 024/817-177
e-mail: medicinska_senta@mts.rs

Nastavnik za izvođenje vežbi iz nastave zdravstvene nege
na srpskom i mađarskom nastavnom jeziku, na određeno vreme do povratka zaposlene s odsustva sa rada zbog održavanja trudnoće, porodiljskog odsustva i odsustva radi nege detata
3 izvršioca

USLOVI:
VI stepen stručne spreme, odgovarajuće obrazovanje po Pravilniku o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama; 1) da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje po Pravilniku o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama.

Sekretar škole
na određeno vreme radi zamene zaposlene, za vreme sprečenosti za rad zbog održavanja trudnoće, porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

USLOVI:
Kandidat treba da ima: 1) obrazovanje iz oblasti pravnih nauka – završene studije drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), odnosno obrazovanje stečeno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, po propisu koji je uređivao visokoškolsko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

OSTALO:
Kandidat treba i: 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Rebulike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uslovi iz stava 1 ovog člana dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i poveravaju se u toku rada. Dokazi o ispunjenosti uslova iz stava 1 tač. 1), 3)-5) ovog člana sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz stava 1 tačka 2) ovog člana pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Uz prijavu na konkurs kandidat dostavlja: overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, dokaz o državljanstvu Republike Srbije (uverenje o državljanstvu ili izvod iz matične knjige rođenih), overen prepis ili overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, odnosno ispitu za licencu (osim za pripravnike i druga lica koja mogu zasnovati radni odnos bez položenog odgovarajućeg ispita), dokaz o znanju jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (kad se obrazovno-vaspitni rad ostvaruje na jeziku nacionalne manjine). Rok za prijavljivanje je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti razmatranje. Prijave poslati na adresu: 24400 Senta, Glavni trg 12. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod privremenog sekretara škole: Berenji Andrea, tel. 024/817-177.Pregledano: 885 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters