Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik engleskog jezika Puno radno vreme

na SREDNjA STRUČNA ŠKOLA PIROT u Pirot (Poslato na 14-03-2018)

Nastavnik engleskog jezika
Oglas važi od: 14.3.2018.

SREDNjA STRUČNA ŠKOLA PIROT
18300 Pirot, Ćirila i Metodija 29


Nastavnik engleskog jezika
za 11,11% angažovanja, odnosno 2 časa nedeljno, na određeno vreme do povratka radnice sa bolovanja preko 60 dana

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i sledeće uslove: za nastavnika engleskog jezika - profesor odnosno diplimirani filolog za engleski jezik i književnost; master filolog (studijski program Anglistika; studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Engleski jezik i književnost); master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Engleski jezik i književnost); da ima psihičku, fizičku, zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad

OSTALO:
Kandidat uz prijavu prilaže: overenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu - školi, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu. Prijave se podnose na gorenavedenu adresu, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi SREDNjA STRUČNA ŠKOLA PIROT


Pregledano: 1319 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters