Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA “SVETOZAR MILETIĆ” u Vrbas (Poslato na 21-03-2018)

Nastavnik...
Oglas važi od: 21.3.2018.

OSNOVNA ŠKOLA
“SVETOZAR MILETIĆ”
21460 Vrbas, Svetozara Markovića 55


Nastavnik razredne nastave
na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva

Nastavnik ruskog jezika
sa 22,21% radnog vremena, na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva

USLOVI:
Prijem u radni odnos se vrši pod uslovima propisanim čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i uslovima propisanim Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, a zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju overenu kopiju diplome o odgovarajućem obrazovanju, uverenje o državljanstvu Republike Srbije, dokaz o neosuđivanosti pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode,protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njih nije u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole i utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos u roku od 8 dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati koji su izabrani u uži izbor u roku od 8 dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od 8 dana od prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa učenicima. Konkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima sa liste i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od 8 dana od dana obavljenog razgovora. Prijavni formular sa dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA “SVETOZAR MILETIĆ”


Pregledano: 2086 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters