Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta), Pomoćni radnik Puno radno vreme

na ŠKOLA ZA DIZAJN TEKSTILA I KOŽE u Novi Pazar (Poslato na 21-03-2018)

Nastavnik...; Pomoćni radnik
Oglas važi od: 21.3.2018.

ŠKOLA ZA DIZAJN TEKSTILA I KOŽE
36300 Novi Pazar, Vuka Karadžića bb
tel. 020/318-373


Pomoćni radnik
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva

Nastavnik građevinske grupe predmeta
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog peko 60 dana, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva

Nastavnik građevinske grupe predmeta
na određeno vreme radi zamene odsutog zaposlenog preko 60 dana, do povratka radnika sa funkcije državnog sekretara

USLOVI:
U radni odnos mogu da budu primljeni kandidati pod uslovima propisanim Zakonom i ako: 1) imaju odgovarajuće obrazovanje, 2) imaju psihičku, fizičku i zdrastvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, 3) nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njih nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, 4) imaju državljanstvo Republike Srbije, 5) znaju srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Obrazovanje nastavnika, vaspitača i stučnih saradnika iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina u skladu sa članom 142 stav 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, nastavnik, vaspitač i stručni saradnik je obavezan da stekne u roku od jedne godine, a najviše dve godine o dana prijema u radni odnos kao uslov za polaganje ispita za licencu. Potrebna dokumenta: dokaz o stručnoj spremi (diplome), izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, dokaz o poznavanju jezika na kojem se obavlja obrazovno-vaspitni rad, uverenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela iz člana 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obraovanja i vaspitanja. Odštampani primerak prijemnog formulara koji je propisan na zvaničnoj inetrnet stranici Ministarstva prosvete dostavlja se uz gorenavedenu dokumentaciju. Lekarsko uverenje kandidat prilaže pre zaključivanja ugovora o radu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Informacije se mogu dobiti u školi. Prijave se šalju na gorenavedenu adresu. Rok za prijem prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji “Poslovi”.


Skoro postavljeni poslovi ŠKOLA ZA DIZAJN TEKSTILA I KOŽE


Pregledano: 1447 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters