Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Bibliotekar Puno radno vreme

na GIMNAZIJA u Raška (Poslato na 21-03-2018)

Bibliotekar
Oglas važi od: 21.3.2018.

GIMNAZIJA
36350 Raška, Miluna Ivanovića 2
tel. 036/736-043


Bibliotekar
osoba sa invaliditetom, sa 60% radnog vremena

USLOVI:
odgovarajući stepen stručne spreme, određenog zanimanja prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji i čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: profesor jezika i književnosti, odnosno književnosti i jezika, smer za bibliotekarstvo, diplomirani bibliotekar - informatičar, profesor, odnosno diplomirani filolog za opštu književnost i teoriju književnosti, lice koje ispunjava uslove za nastavnika gimnazije, odnosno stručnog saradnika - pedagoga ili psihologa, profesor narodne odbrane, profesor odnosno diplomirani filolog za italijanski jezik i književnost, profesor odnosno diplomirani filolog za španski jezik i književnost, diplomirani komparativista i bibliotekar, master bibliotekar - informatičar, master filolog (glavni predmet, odnosno profil: bibliotekarstvo i informatika), master profesor jezika i književnosti (glavni predmet odnosno profil: bibliotekarstvo i informatika); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da je državljanin Republike Srbije; da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina na visokoškolskoj ustanoviu toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih po šest bodova iz psiholoških, pedgoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova, u skladu sa članom 142 stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Kandidat koji je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu smatra se da ima obrazovanje iz čl. 142 stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, a kandidat koji nema obrazovanje iz čl. 142 stav 1 obavezan je da stekne ovo obrazovanje u roku od jedne godine, a najviše dve godine od dana prijema u radni odsnos, kao i uslov za polaganje ispita za licencu; da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; da kandidat ima status osobe sa invliditetom koja se zapošljava pod opštim uslovima.

OSTALO:
Uz prijavu priložiti: prijavni formular koji se popunjava na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete; uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o neosuđivanosti, diplomu ili uverenje o stečenoj stručnoj spremi, potvrdu odgovarajuće visokoškolske ustanove da je kandidat položio ispit iz srpskog jezika (samo za kandidate koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku), rešenje NSZ kojim je utvrđeno da kandidat ima status osobe sa invaliditetom koja se zapošljava pod opštim uslovima. Dokaze o ispunjenosti uslova u pogledu psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti kandidat koji bude izabran dostavlja pre zaključivanja ugovora o radu. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi GIMNAZIJA


Pregledano: 1756 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters