Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik matematike Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „DOSITEJ OBRADOVIĆ“ u Sombor (Poslato na 21-03-2018)

Nastavnik matematike
Oglas važi od: 21.3.2018.

OSNOVNA ŠKOLA
„DOSITEJ OBRADOVIĆ“
25000 Sombor, Slaviše Vajnera Čiče bb
tel. 025/440-431


Nastavnik matematike
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva

USLOVI:
odgovarajući stepen i vrsta školska spreme: na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije), u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 - autentično tumačenje, 97/08 i 44/10), počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; zvanje u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik” br. 6/96, 3/2010, ... 3/17); obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova; psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima; da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; državljanstvo Republike Srbije; znanje srpskog jezika i jezika na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO:
Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim formularom, dostavljaju ustanovi. Kandidati uz prijavni formular podnose: overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; dokaz da imaju obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studiranja ili nakon diplomiranja, sa najmanje 30 bodova i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom bodova; uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija), uverenje da nisu osuđivani. Lekarsko uverenje podnosi izabrani kandidat, pre potpisivanja ugovora o radu. U postupku odlučivanja o izboru nastavnika i stručnog saradnika vrši se uži izbor kandidata koji se upućuju na prethodnu proveru psihofizičkih sposobnosti za rad sa učenicima, koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Prijavne formulare sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole ili lično predati sekretaru škole. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „DOSITEJ OBRADOVIĆ“


Pregledano: 1812 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters