Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Referent za prijem, overe i ekspediciju pošte Puno radno vreme

na OSNOVNI SUD U PANČEVU u Pančevo (Poslato na 21-03-2018)

Referent za prijem, overe i ekspediciju pošte
Oglas važi od: 21.3.2018.

OSNOVNI SUD U PANČEVU
26000 Pančevo
Vojvode Radomira Putnika 13-15


Referent za prijem, overe i ekspediciju pošte

Opis poslova:
vrši prijem svih sudskih pismena i na njih stavlja prijemne štambilje sa naznakom o danu prijema i konstatacijom o taksama, sređuje primljenu poštu i deli odgovarajućim službama, vrši overu svih vrsta ugovora i pismena iz nadležnosti suda, radi na ekspediciji sudske pošte, trebuje marke i odgovara za pravilno rukovanje sa istima, zavodi poštu kroz knjigu dostavljača, knjigu za dostavu pošte u mestu i predajnu knjigu pošte kod PTT (knjigu za običnu poštu i knjigu za preporučenu pošiljku) obavlja i druge poslove po nalogu predsednika, upravitelja suda ili šefa pisarnice.

USLOVI:
Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa državnog službenika propisani su čl. 45 st. 1 Zakona o državnim službenicima: kao državni službenik može da se zaposli punoletan državljanin Republike Srbije koji ima propisanu stručnu spremu i ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u državnom organu, ako mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci. Posebni uslovi: III ili IV stepen srednje stručne spreme, društvenog, prirodnog ili tehničkog smera, položen državni stručni ispit, najmanje dve godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru. Stručna osposobljenost kandidata vrednuje se ocenjujući ispunjenost uslova prema tekstu oglasa usaglašenom sa opisom radnog mesta u aktu o unutrašnjem uređenju i sitematizaciji radnih mesta u sudu i radnom iskustvu na istovrsnim poslovima. Znanje kandidata vrednuje se proverom poznavanja u oblasti organizacije i rada suda i opšte kulture, dok se vrednuju sledeće veštine kandidata: veština rada na računaru, veština komunikacije, logičkog i analitičkog rezonovanja, organizatorske sposobnosti i kreativnost. Stručne osposobljenosti, znanja i veštine kandidata proveriće se usmeno, na osnovu obavljenog razgovora sa kandidatima.

OSTALO:
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Nataša Ciculj, sekretar Suda, tel. 013/345-481. Prijave na konkurs podnose se Osnovnom sudu u Pančevu, Vojvode Radomira Putnika 13-15, Pančevo, sa naznakom „Za javni konkurs - ne otvarati”. Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana i mora da sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, JMBG, adresu stanovanja, kontakt telefon, podatke o stečenom obrazovanju, naznaku za koje radno mesto učesnik konkuriše, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je učesnik radio do podnošenja prijave na konkurs. U prijavi mogu biti navedeni i podaci o eventualnom stručnom usavršavanju učesnika i podaci o posebnim oblastima znanja. Kandidati popunjavaju izjavu kojom se opredeljuju za mogućnost da sud po službenoj dužnosti pribavi dokaze koji sadrže podatke o kojima se vodi službena evidencija ili će to kandidat učiniti sam. Obrazac ove izjave je sastavni deo ovog konkursa i može se preuzeti sa internet stranice Osnovnog suda u Pančevu. Uz prijavu na konkurs kandidat dostavlja sledeće dokaze: original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu, original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, original ili overenu fotokopiju diplome, original ili overenu fotokopiju uverenja o položenom državnom stručnom ispitu, dokaz o radnom iskustvu, uverenje izdato od strane suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga, niti podignuta optužnica, odnosno da se ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci), uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije da kandidat nije osuđivan (ne starije od 6 meseci). Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, Komisija će odbaciti. Vreme i mesto provere osposobljenosti, znanja i veština kandidata biće određeni naknadno, nakon isteka roka za podnošenje prijava na konkurs. Kandidati će o obavljanju razgovora sa komisijom biti obavešteni telefonom ili na drugi pogodan način. Radi učešća na javnom konkursu kandidat daje sledeću izjavu: saglasan/a sam da sud, za potrebe postupka, može izvršiti uvid, pribaviti i obraditi lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, koji su neophodni u postupku odlučivanja: Saglasan/a da se moj JMBG, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, koristi isključivo u svrhu prikupljanja podataka neophodnih za učestvovanje na javnom konkursu. Iako je sud obavezan da izvrši uvid, pribavi i obradi lične podatke (kandidat treba da zaokruži šta od navedenih dokaza dostavlja) - 1) original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije, 2) original ili overen izvod iz matične knjige rođenih;. uverenje nadležnog organa da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci. Upoznat/a sam da ukoliko navedene lične podatke neophodne za odlučivanje suda ne podnesem do isteka roka za podnošenje prijava, prijava će se smatrati neurednom.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNI SUD U PANČEVU


Pregledano: 2486 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters