Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač; Medicinska sestra - vaspitač; Servirka; Spremačica Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „NAŠE DETE“ u Vranje (Poslato na 28-03-2018)

Vaspitač; Medicinska sestra - vaspitač; Servirka; Spremačica
Oglas važi od: 28.3.2018.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„NAŠE DETE“
17500 Vranje, Cara Dušana 22


Vaspitač
na određeno vreme radi zamene radnice na porodiljskom odsustvu, za rad u vaspitnoj grupi u selu Ristovac

Vaspitač
na određeno vreme radi zamene radnice na dužem bolovanju, za rad u vaspitnoj grupi poludnevnog boravka u selu Barelić

USLOVI:
Kandidati moraju da ispunjavaju sledeće uslove za zasnivanje radnog odnosa: 1) da imaju odgovarajuće obrazovanje, i to: više obrazovanje, odnosno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), na studijama u trajanju od tri godine ili na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje, do 10. septembra 2005. godine - vaspitač.

Medicinska sestra - vaspitač
na određeno vreme radi zamene radnice na dužem bolovanju, porodiljskom i odsustvu radi nege deteta

USLOVI:
1) srednje obrazovanje, medicinska sestra - vaspitač.

Servirka
na određeno vreme radi zamene radnice na dužem bolovanju, porodiljskom i odsustvu radi nege deteta

USLOVI:
1) II stepen stručnosti, završena osnovna škola i položena obuka (kurs) za servirku ili pomoćnika kuvara.

Spremačica
na određeno vreme radi zamene radnica na dužem bolovanju

Spremačica
na određeno vreme radi zamene radnice na dužem bolovanju, porodiljskom i odsustvu radi nege deteta

USLOVI:
1) završena osnovna škola.

OSTALO:
Kandidati treba i: 2) da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; 3) da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njih nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da imaju državljanstvo Republike Srbije; 5) da znaju jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad. Kandidati uz prijavu na konkurs dostavljaju: dokaz o stručnoj spremi (overena fotokopija diplome); uverenje - izvod iz kaznene evidencije MUP-a da lice nije osuđivano za krivična dela iz tačke 3 obaveznih uslova za zasnivanje radnog odnosa; izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija); uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci). Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. U postupku odlučivanja vrši se prethodna provera psihofizičkih sposobnosti kandidata koju obavlja NSZ primenom standardizovanih postupaka. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom, dostavljaju na adresu: Predškolska ustanova „Naše dete“, Vranje, Cara Dušana 22, poštom ili lično, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „NAŠE DETE“


Pregledano: 3756 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters