Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Spremačica Puno radno vreme

na INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE u Novi Sad (Poslato na 28-03-2018)

Spremačica
Oglas važi od: 28.3.2018.

INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
DECE I OMLADINE VOJVODINE
21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 10Spremačica
u stacionaru u Servisu za održavanje higijene u Odeljenju za tehničke i uslužne poslove u Službi za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove, probni rad od 3 meseca
2 izvršioca

Opis posla:
održava higijenu prostorija, aparata i inventara na Klinici; odnosi prljav i donosi čist veš; radi i druge poslove iz svoga delokruga a po nalogu neposrednog rukovodioca; za svoj rad odgovorna je neposrednom rukovodiocu.

USLOVI:
Kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane zakonom, kao i sledeće posebne uslove: završena osnovna škola, I stepen stručne spreme. Uz molbu se u originalu ili overenoj kopiji podnose sledeća dokumenta: diploma o završenoj osnovnoj školi; uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje suda) ne starije od 6 meseci; uverenje da kandidat nije osuđivan (uverenje iz policijske uprave) ne starije od 6 meseci; dokaz o radnom iskustvu ukoliko ga kandidat poseduje (overena kopija radne knjižice, ugovora o radu, potvrda poslodavca). Kandidati podnose svojeručno potpisanu molbu za prijem i biografiju sa adresom, kontakt telefonom i i-mejl adresom. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Kandidati koji ispunjavaju uslove iz oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu (prethodno iskustvo o radu...). Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidat je dužan da dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove koje će obavljati, fotokopiju lične karte, vakcinalni status, sanitarnu knjižicu. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave se predaju u zatvorenoj koverti lično ili poštom na gorenavedenu adresu sa naznakom “Prijava na oglas za prijem dve spremačice u stacionaru na neodređeno vreme”.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE


Pregledano: 486 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters