Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik matematike Puno radno vreme

na GIMNAZIJA “BORA STANKOVIĆ” u Niš (Poslato na 28-03-2018)

Nastavnik matematike
Oglas važi od: 28.3.2018.

GIMNAZIJA “BORA STANKOVIĆ”
18000 Niš, Vožda Karađorđa 27
tel. 018/527-621


Nastavnik matematike
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI:
odgovarajuće obrazovanje u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnika nastavnika u gimnaziji (“Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 15/2013, 11/2016, 2/2017 i 11/2017) i to: profesor matematike; diplomirani matematičar; diplomirani matematičar za teorijsku matematiku i primene; diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku; diplomirani matematičar - informatičar; diplomirani matematičar - profesor matematike; diplomirani matematičar za matematiku ekonomije; profesor matematike i računarstva; diplomirani matematičar - astronom; diplomirani matematičar - teorijska matematika; diplomirani matematičar - primenjena matematika; diplomirani inženjer matematike (sa izbornim predmetom osnovi geometrije); diplomirani informatičar; diplomirani profesor matematike - master; diplomirani matematičar - master; diplomirani inženjer matematike - master (sa izbornim predmetom osnovi geometrije); profesor matematike - teorijsko usmerenje; profesor matematike - teorijski smer; master matematičar; master profesor matematike; diplomirani profesor matematike i računarstva - master iz oblasti matematičkih nauka. Lica koja su stekla akademsko zvanje master moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima Matematika ili Primenjena matematika (sa položenim ispitom iz predmeta Geometrija ili Osnovi geometrije) - dokaz dostaviti uz prijavu na konkurs; da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (dostavlja se prilikom zaključenja ugovora o radu); da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrnavljenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (dostaviti uz prijavu na konkurs); da ima državljanstvo Republike Srbije (dostaviti uz prijavu na konkurs); da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Vršiće se i psihološka procena sposobnosti za rad sa decom i učenicima kandidata od strane nadležne službe za poslove zapošljavanja. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim formularom dostavljaju školi. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi GIMNAZIJA “BORA STANKOVIĆ”


Pregledano: 2038 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters