Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE LESKOVAC u Leskovac (Poslato na 28-03-2018)

Doktor medicine
Oglas važi od: 28.3.2018.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE LESKOVAC
16000 Leskovac, Maksima Kovačevića 11
tel. 016/245-219Doktor medicine
radi upućivanja na specijalizaciju iz socijalne medicine

USLOVI:
Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidat mora ispunjavati i sledeće posebne uslove: završen medicinski fakultet, položen stručni ispit. Kao dokaze o ispunjenosti uslova za prijem u radni odnos, kandidati su dužni da dostave: prijavu na oglas, sa kratkom biografijom, kontakt telefonom i adresom stanovanja, potpisanu od strane kandidata; fotokopiju lične karte; overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu RS (ne starijeg od 6 meseci); uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci); uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova da kandidat nije osuđivan (ne starije od 6 meseci); overenu fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja kod Nacionalne službe za zapošljavanje u publikaciji „Poslovi“. Oglas će biti objavljen i na internet stranici Ministarstva zdravlja. Prijave na oglas dostaviti u zatvorenoj koverti poslovnom sekretaru Zavoda za javno zdravlje ili poštom na adresu Zavoda, sa naznakom „Prijava na oglas“ i naznakom radnog mesta za koje se konkuriše. Kandidati koji ne budu izabrani biće obavešteni u skladu sa zakonom. Priložena konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Kandidat koji bude izabran za prijem u radni odnos na neodređeno vreme pre zaključenja ugovora o radu biće dužan da dostavi lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.


Skoro postavljeni poslovi ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE LESKOVAC


Pregledano: 1244 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters