Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viša medicinska sestra- tehničar za izvođenje nastave iz predmeta Zdravstvena nega Puno radno vreme

na MEDICINSKA ŠKOLA u Zaječar (Poslato na 04-04-2018)

Viša medicinska sestra- tehničar za izvođenje nastave iz predmeta Zdravstvena nega
Oglas važi od: 04.4.2018.

MEDICINSKA ŠKOLA
19000 Zaječar, Kneginje Ljubice 3-5


Viša medicinska sestra- tehničar za izvođenje nastave iz predmeta Zdravstvena nega
na određeno vreme radi zamene zaposlene preko 60 dana

USLOVI:
odgovarajuće obrazovanje; psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa učenicima; da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; državljanstvo Republike Srbije; poznavanje srpskog jezika. Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju uslove u pogledu vrste tražene stručne spreme utvrđene Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik“ br. 8/2015) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita („Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik“ br. 21/2015 i 11/16). Kao dokaze o ispunjenosti uslova kandidat uz prijavu prilaže: diplomu o stečenom odgovarajućem obrazovanju; uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave; uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih. Dokazi se prilažu u originalu ili overenoj fotokopiji i prilažu se zajedno sa odštampanim prijavnim formularom (popunjava se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, a dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu na određeno vreme. Prijavni formular sa dokazima o ispunjenosti uslova dostaviti preporučenom poštom u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, na navedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi MEDICINSKA ŠKOLA


Pregledano: 1066 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters