Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA u Sombor (Poslato na 04-04-2018)

Nastavnik...
Oglas važi od: 28.3.2018.

SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA
25000 Sombor, Trg cara Lazara 4
tel. 025/421-067


Nastavnik engleskog jezika
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI:
stručna sprema predviđena Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik” br. 8/2015 i dr.), za nastavni predmet engleski jezik.

Nastavnik filozofije
nastava na mađarskom jeziku, sa 8,86% norme, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI:
stručna sprema predviđena Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama (“Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik” br. 8/2015 i dr.) za nastavni predmet filozofija.

Nastavnik programiranja i računarstva
nastava na srpskom i mađarskom jeziku, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI:
stručna sprema predviđena Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika - područje rada elektrotehnika, obrazovni profil: tehničar mehatronike, mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanja i elektrotehničar računara (“Sl. glasnik RS - Prosvetnik glasnik” br. 5/91 i dr.).

Nastavnik elektrogrupe premeta
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
2 izvršioca

USLOVI:
stručna sprema predviđena Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika - područje rada elektrotehnika, obrazovni profil: elektrotehničar računara, elektrotehničar energetike, tehničar mehatronike, mašinski tehničar za kompjutersko upravljanje, automehaničar i autoelektričar (“Sl. glasnik RS - Prosvetnik glasnik” br. 5/91 i dr.).

Nastavnik elektrogrupe predmeta i praktične nastave elektrogrupe predmeta
nastava na srpskom i mađarskom jeziku, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI:
stručna sprema predviđena Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika - područje rada elektrotehnika, obrazovni profil: elektroinstalater (“Sl. glasnik RS - Prosvetnik glasnik” br. 5/91 i dr.).

OSTALO:
uslovi predvđeni čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS” br. 88/17). Uz prijavni formular sa biografijom kandidat podnosi: overenu fotokopiju diplome; dokaz po obrazovanju iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečenom na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova - original ili overena fotokopija; uverenje o državljanstvu Republike Srbije - original ili overena fotokopija, ne starije od 6 meseci; uverenje da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; uslov da zna jezik na kom se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad dokazuje se u skladu sa čl. 139 st. 1 tačka 5) i čl. 141 stav 7 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Lekarsko uverenje podnosi izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Prijavni formular kandidat popunjava na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlja sekretaru škole. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji “Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podneta u roku utvrđenom konkursom, ona koja je poslata preporučenom poštom u roku utvrđenom konkursom, a kao dan prijem računa se dan kada je pošiljka predata u pošti. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži dokumenta kojima kandidat dokazuje da ispunjava uslove naznačene u konkursu. Izuzetno, kandidat može potrebna dokumenta podneti i naknadno, odnosno posle utvrđenog roka, pod uslovom da je prijavu podneo u predviđenom roku i da zbog objektivnog razloga nije mogao doneti kompletnu dokumentaciju, samo ukoliko se nije započelo sa pregledom konkursnog materijala.


Skoro postavljeni poslovi SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA


Pregledano: 1294 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters