Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Zapisničar Puno radno vreme

na VIŠI SUD U SUBOTICI u Subotica (Poslato na 18-04-2018)

Zapisničar


Oglas važi od: 18.4.2018.

VIŠI SUD U SUBOTICI
24000 Subotica, Senćanski put 1


Zapisničar
u zvanje referenta

USLOVI:
III ili IV stepen srednje stručne spreme, društvenog, prirodnog ili tehničkog smera, najmanje dve godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru, položen ispit za daktilografa IA ili IB klase i položen državni stručni ispit. U izbornom postupku Konkursna komisija će ocenjivati u direktnom razgovoru i na osnovu zadataka sledeće stručne osposobljenosti, znanja i veštine kandidata: poznavanje pravne terminologije, komunikativnost, osposobljenost za rad na računaru, brzina i tačnost diktata. Kandidati su dužni uz prijavu sa biografijom priložiti sledeće dokaze: dokaz o stručnoj spremi i položenom ispitu za daktilografe, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu, uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, niti je podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, potvrdu da kandidatu nije prestao radni odnos u državnim organima zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci, uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, u originalu ili overenim kopijama. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanststvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju na radno mesto na kojem radi. Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku vršiće se nakon što Konkursna komisija sastavi listu kandidata među kojima će sprovesti izborni postupak. Za zaposlene koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu obavezan je probni rad. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom kinkursu je Radica Milošević, a obaveštenja se mogu dobiti svakog radnog dana neposredno u prostorijama sekretarijata suda ili putem telefona 024/555-206. Prijave sa dokumentacijom podnose se u roku od 15 dana od dana objave oglasa o javnom konkursu u „Službenom glasniku RS”, na gorenavedenu adresu.


Pregledano: 1006 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters