Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Poslovi pravne zaštite imovinskih prava i interesa Opštine Negotin Puno radno vreme

na OPŠTINA NEGOTIN OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE NEGOTIN u Negotin (Poslato na 25-04-2018)

Poslovi pravne zaštite imovinskih prava i interesa Opštine Negotin
Oglas važi od: 25.4.2018.

OPŠTINA NEGOTIN
OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE NEGOTIN
19300 Negotin, Trg Stevana Mokranjca 1


Poslovi pravne zaštite imovinskih prava i interesa Opštine Negotin

USLOVI:
za pravobranioca može biti postavljen državljanin Republike Srbije koji ispunjava opšte uslove za rad u državnim organima; koji ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravnih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; pravni fakultet, koji ima položen pravosudni ispit, koji je dostojan pravobranilačke funkcije; koji ima najmanje 6 godina radnog iskutva u pravnoj struci posle položenog pravosudnog ispita.

OSTALO:
Uz prijavu na konkurs priložiti sledeću dokumentaciju u originalu ili overenoj fotokopiji: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, diplomu o završenom pravnom fakultetu, dokaz o položenom pravosudnom ispitu, dokaz o radnom iskustvu, isprave kojima se dokazuje da ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa, uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova - policijske uprave da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci (ne starije od 6 meseci), uverenje osnovnog i višeg suda da kandidat nije pod istragom i da protiv njega nije pokrenut krivični postupak. Odredbom člana 9 i člana 103 Zakona o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik RS”, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova - policijske uprave da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci. Potrebno je da kandidat, uz napred navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Obrazac izjave objavljen je uz Javni konkurs za postavljanje pravobranioca opštine Negotin, na internet prezentaciji opštine: www.negotin.rs. Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Prijava na javni konkurs za postavljanje pravobranioca opštine Negotin”, na gorenavedenu adresu. Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Pregledano: 1812 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters