Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Radno mesto tužilački pomoćnik - viši tužilački saradnik u zvanju samostalni savetnik; Radno mesto t Puno radno vreme

na TREĆE OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU u Beograd (Poslato na 25-04-2018)

Radno mesto tužilački pomoćnik - viši tužilački saradnik u zvanju samostalni savetnik; Radno mesto tužilački pomoćnik - tužilački saradnik u zvanju savetnik
Oglas važi od: 25.4.2018.

TREĆE OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU

Na osnovu članova 47, 48, 54. i 55 Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srbije” broj 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), članova 17, 18, 20 i 21 Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik Republike Srbije” broj 41/07 i 109/09), Pravilnika o popunjavanju izvršilačkih radnih mesta u javnim tužilaštvima („Službeni glasnik Republike Srbije” broj 43/10), člana 13 tačka 3.1. i tačka 3.2. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu A.br.353/15 od 21.01.2016. godine, Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 - broj 112-3844/2017 od 27.04.2017. godine, Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 - broj 112-7091/2017 od 01.08.2017. godine, Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 - broj 112-8049/2017 od 29.08.2017. godine i Odluke o raspisivanju javnog konkursa u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu A broj 189/18 od 20.04.2018. godine, oglašava:

JAVNI KONKURS
za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu

I Organ u kome se popunjavaju radna mesta: Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 16

II Radna mesta koje se popunjavaju:
1) Radno mesto tužilački pomoćnik - viši tužilački saradnik u zvanju samostalni savetnik
3 izvršioca

Opis poslova: viši tužilački saradnik pomaže javnom tužiocu i zameniku javnog tužioca u radu, prati sudsku praksu, izrađuje tužilačke akte, uzima na zapisnik krivične prijave, podneske i izjave građana, samostalno preduzima procesne radnje, vrši pod nadzorom i po uputstvima javnog tužioca, odnosno zamenika javnog tužioca poslove predviđene zakonom i drugim propisima.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen pravosudni ispit, najmanje dve godine radnog iskustva u struci nakon položenog pravosudnog ispita i poznavanje rada na računaru.

2) Radno mesto tužilački pomoćnik - tužilački saradnik u zvanju savetnik
2 izvršioca

Opis poslova: pomaže javnom tužiocu i zameniku javnog tužioca u radu u predmetima manje složenosti, prati sudsku praksu, izrađuje nacrte jednostavnijih podnesaka, uzima na zapisnik krivične prijave, podneske i izjave građana, vrši pod nadzorom i po uputstvima javnog tužioca, odnosno zamenika javnog tužioca poslove manje složenosti predviđene zakonom i drugim propisima.

Uslovi za rad na radnom mestu tužilački saradnika u zvanju savetnika: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalstičkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen pravosudni ispit i poznavanje rada na računaru.

III Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa; da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (član 45 stav 1 Zakona o državnim službenicima).

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: Konkursna komisija će u izbornom postupku, usmeno, na osnovu obavljenog razgovora sa kandidatima, proveriti stručnu osposbljenost, znanja i veštine kandidata za obavljanje poslova. Osposobljenost i znanje kandidata proveravaće se iz oblasti organizacije i rada javnog tužilaštva, sa osvrtom na akte kojima je regulisan položaj javnog tužilaštva u Republici Srbiji, poznavanje pojedinih instituta krivičnog i krivično procesnog prava.

Veštine kandidata vrednuju se na osnovu logičkog rezonovanja i pokazane elokvencije te veštine komunikacije:
• poznavanje Zakona o javnom tužilaštvu (“Službeni glasnik Republike Srbije” broj 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011, 101/2011, 38/2012 (Odluka Ustavnog suda), 121/2012, 101/2013, 111/2014 (Odluka Ustavnog suda), 117/2014, 106/2015, 63/2016 (Odluka Ustavnog suda), Krivičnog zakonika (“Službeni glasnik Republike Srbije” broj 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016), Zakonika o krivičnom postupku (“Službeni glasnik Republike Srbije” broj 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 ) - neposredno kroz razgovor sa kandidatima;
• poznavanje rada na računaru - pisanim testom.

Mesto rada za sva radna mesta: Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 16

IV Adresa na koju se podnose prijave za sva radna mesta: Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa naznakom „Za javni konkurs”.

V Lica zadužena za davanje obaveštenja o javnom konkursu: zamenik javnog tužioca Jelena Savković i zamenik javnog tužioca Milica Stojanac Maretić, telefon 011/2018-286.

VI Opšti uslovi za rad na radnim mestima: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana oglašavanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu za konkurs: potpisana prijava na konkurs sa naznakom radnog mesta na koje kandidat konkuriše; lična i radna biografija; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci); uverenje da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (ne starije od 6 meseci); potvrda da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (samo oni kandidati koji su radili u državnom organu); overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo); overena fotokopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu.

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

IX Trajanje radnog odnosa: Za navedena radna mesta radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

X Izborni postupak: Kandidati za radna mesta čije su prijave blagovremene, potpune, jasne, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenim radnim mestima, konkursna komisija će naknadno obavestiti, pisanim putem, na adrese koje su naveli u svojim prijavama, telefonom ili imejlom o vremenu i mestu obavljanja razgovora, radi provere stručne osposobljenosti, znanja i veština, kao i pismene provere poznavanja rada na računaru.

Kandidate koji uspešno završe pismenu proveru poznavanja rada na računaru, konkursna komisija će na način opisan u prethodnom stavu obavestiti o vremenu i mestu razgovora, radi provere drugih stručnih osposobljenosti, znanja i veština, navedenih u tekstu oglasa o javnom konkursu.

NAPOMENE: Kandidati zasnivaju radni odnos na neodređeno vreme. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji biće odbačene zaključkom konkursne komisije.

Obaveštavaju se učesnici javnog konkursa da će se dokumnetacija vraćati isključivo na pisani zahtev učesnika.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Ovaj oglas objavljuje se u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje, na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-Uprave, kao i na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.


Pregledano: 819 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters