Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik u zvanju redovnog profesora za užu naučnu oblast Teorija i metodika fizičkog vaspitanja, s Puno radno vreme

na PEDAGOŠKI FAKULTET U UŽICU u Užice (Poslato na 25-04-2018)

Nastavnik u zvanju redovnog profesora za užu naučnu oblast Teorija i metodika fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije
Oglas važi od: 25.4.2018.

PEDAGOŠKI FAKULTET U UŽICU
31000 Užice, Trg Svetog Save 36
tel. 031/521-952, 031/511-078


Nastavnik u zvanju redovnog profesora za užu naučnu oblast Teorija i metodika fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije

USLOVI:
naučni naziv doktora nauka fizičko vaspitanje i sport ili doktor didaktičko- metodičkih nauka. Opšti preduslov: kandidati moraju ispunjavati opšti preduslov u pogledu neosuđivanosti utvrđen čl. 72 st. 4 Zakona o visokom obrazovanju i čl. 124e st. 1 Statuta Univerziteta u Kragujevcu i čl. 92b Statuta Pedagoškog fakulteta u Užicu. Kandidati uz prijavu dostavljaju: biografiju, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, potvrdu nadležnog organa (policijske uprave) da nisu osuđivani za krivična dela propisana čl. 72 st. 4 Zakona o visokom obrazovanju i čl. 124e st. 1 Statuta Univerziteta u Kragujevcu, uverenje suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga i da nije podignuta optužnica, overene fotokopije diploma ili uverenja o prethodno završenim nivoima studija, spisak stručnih i naučnih publikacija, druge dokaze kojima se dokazuje ispunjenje propisanih uslova. Konkursnu dokumentaciju sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa kandidati su obavezni da dostave i u elektronskoj formi (na CD-u). Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u publikaciji “Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave sa dokumentima i naznakom „Za konkurs” dostaviti na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi PEDAGOŠKI FAKULTET U UŽICU


Pregledano: 1112 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters