Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Hemijski tehničar Puno radno vreme

na ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE u Pančevo (Poslato na 02-05-2018)

Hemijski tehničar

Oglas važi od: 02.5.2018.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE
26000 Pančevo, Pasterova 2


Hemijski tehničar
u Odeljenju sanitarne hemije i ekotoksikologije, Centra za higijenu i humanu ekologiju

Opis radnog mesta:
priprema i postavlja laboratorijski pribor za rad; vrši uzorkovanje materijala za fizičko-hemijsko ispitivanje; učestvuje u poslovima razvrstavanja uzoraka pri prijemu, evidentiranje unosa podataka iz zapisnika o uzrokovanju i unosu podataka o izvršenim laboratorijskim ispitivanjima u bazu podataka; učestvuje u laboratorijskim ispitivanjima; obezbeđuje adekvatno čuvanje i transport laboratorijskih uzoraka; sprovodi propisane procedure sistema kvaliteta iz svog delokruga rada; za svoj rad odgovara rukovodiocu Odeljenja, po čijem nalogu obavlja i druge poslove iz domena svoje struke, a izuzetno i rad na terenu.

USLOVI:
IV stepen stručne spreme, završena srednja škola hemijske struke; potrebno radno iskustvo; položen stručni ispit za zdravstvenog saradnika; najmanje 1 godina radnog staža u struci; operativni rad na računaru u Ofice programima i Internet servisu. Dokazi koje treba dostaviti: CV, fotokopija lične karte ili očitani podaci sa lične karte, državljanstvo RS, fotokopija diplome o završenoj srednjoj školi hemijske struke, fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu za zdravstvene saradnike, fotokopija izvoda iz matične knjige venčanih ukoliko su diplome ili uverenja izdata na devojačko prezime, propratno pismo sa izjavom da su zdravstveno sposobni za tražene poslove, fotokopija radne knjižice ili potvrda Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje kao dokaz o radnom iskustvu; kandidati koji se jave na oglas mogu biti pozvani na razgovor (testiranje) radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za donošenje odluke o prijemu. Rok za prijem prijava sa dokazima o ispunjenosti uslova je 8 dana od objavljivanja na sajtu Ministarstva zdravlja. Prijave dostaviti na gorenavedenu adresu. Rok u kome kandidat mora biti obavešten o izboru ne može biti duži od 30 dana od dana isteka roka za prijavu kandidata. Kandidat koji bude izabran pre zaključenja ugovora o radu dužan je da dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad na navedenim poslovima, dokaz da nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nedostojnim za rad u zdravstvenoj ustanovi (uverenje MUP-a) i dokaz da se protiv njega ne vodi krivični postupak (uverenje suda).


Skoro postavljeni poslovi ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE


Pregledano: 1536 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters