Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik u produženom boravku Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „20. OKTOBAR“ u Vrbas (Poslato na 16-05-2018)

Nastavnik u produženom boravku
Oglas važi od: 16.5.2018.

OSNOVNA ŠKOLA „20. OKTOBAR“
21460 Vrbas, Pete proleterske brigade 1-3


Nastavnik u produženom boravku
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene kojoj miruje radni odnos dok vrši funkciju direktora škole

USLOVI:
U radni odnos na radnom mestu može biti primljen kandidat koji ispunjava sledeće uslove: posedovanje odgovarajućeg obrazovanja propisanog čl. 140, 141 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, broj 88/2017 i 27/2018-dr. zakon), članom 2 stav 1 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, broj 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 i 3/2017); posedovanje psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima; izvršena psihološka procena sposobnosti za rad sa decom i učenicima; posedovanje državljanstva Republike Srbije; znanje srpskog jezika i jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad; neosuđivanost pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, niti za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju; nepostojanje diskriminatornog ponašanja na strani kandidata, utvrđenog u skladu sa zakonom.

OSTALO:
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: dokaz o državljanstvu (uverenje o državljanstvu, ne starije od šest meseci, original ili overena kopija); izvod iz MK rođenih (original ili overena kopija); overen prepis/fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; dokaz o znanju srpskog jezika i jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na tim jezicima); dokaz o obrazovanju iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečenom na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova ili overen prepis/fotokopiju dokumenta o položenom ispitu za licencu, odnosno stručnom ispitu; dokaz o neosuđivanosti i o nepostojanju diskriminatornog ponašanja, ne starije od šest meseci. Prijava se podnosi na formularu za prijavu na konkurs, koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Obavezno naznačiti adresu i broj telefona. Uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima izabrani kandidat podnosi pre zaključenja ugovora o radu. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti koju vrši nadležna služba za zapošljavanje, o čemu će kandidati biti naknadno obavešteni. Prijave treba poslati na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Prijava za konkurs“.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „20. OKTOBAR“


Pregledano: 1798 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters