Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA KRUŠEVAC u Kruševac (Poslato na 16-05-2018)

Doktor medicine
Oglas važi od: 16.5.2018.

DOM ZDRAVLjA KRUŠEVAC


Doktor medicine
na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutne zaposlene, do njenog povratka na rad, na poslovima doktora medicine - izabrani lekar u ambulanti „Konjuh“ Službe opšte medicine Doma zdravlja Kruševac

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: završen medicinski fakultet VII/1 stepen stručne spreme, položen stručni ispit i posedovanje licence za rad ili rešenja o upisu u Komoru. Kandidati uz prijavu na oglas dostavljaju i : kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom; overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; overenu fotokopiju licence za rad ili rešenja o upisu u Komoru, izjavu da su zdravstveno sposobni za poslove za koje podnose prijavu; fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih. Kandidati koji se jave na oglas mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu. Izabrani kandidati, pre zasnivanja radnog odnosa, dužni su da dostave lekarsko uverenje, kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedena dokumenta u ostavljenom roku, sa njim se neće zaključiti ugovor o radu. Prijave na oglas mogu se podneti u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Dom zdravlja Kruševac, Ćirila i Metodija 32, 37000 Kruševac. Oglas objaviti kod Nacionalne službe zapošljavanja i na veb-sajtu Ministarstva zdravlja.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA KRUŠEVAC


Pregledano: 636 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters