Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedagog Puno radno vreme

na MAŠINSKO-ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA BOR u Bor (Poslato na 17-05-2018)

Pedagog
Oglas važi od: 16.5.2018.

MAŠINSKO-ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA BOR
19210 Bor, Zeleni bulevar 24


Pedagog
na određeno vreme do povratka zaposlene sa odsustva radi nege deteta

USLOVI:
diplomirani pedagog, profesor pedagogije, diplomirani školski psiholog-pedagog, master pedagog

OSTALO:
Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa u školi propisani su čl.139.Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Posebni uslovi konkursa utvrđeni su odredbama Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u nastavi u stručnim školama. Uz prijavu na konkurs dostaviti: overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; uverenje o državljanstvu (original ili overenu fotokopiju); izvod iz matične knjige rođenih; biografiju; da zna srpski jezik; uverenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilja u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zapostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnjenje, za krivično delo primanje ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i dr.dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje. Kandidat koji bude izabran dužan je da pre zaključenja ugovora o radu dostavi uverenje o psihičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima, ne starije od 6 meseci. Dokaz o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostavlja se pre zaključivanju ugovora o radu, a proveru psihofizičkih sposobnosti za rad sa decom i učenicima vršiće Nacionalna služba za zapošljavanje. Prijave na konkurs slati na adresu: Mašinsko-elektrotehnička škola Bor, ul.Zeleni bulevar 24, 19210 Bor u roku od 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji “Poslovi”. Odluka o izboru kandidata po konkursu biće doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.


Skoro postavljeni poslovi MAŠINSKO-ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA BOR


Pregledano: 1027 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters