Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na SREDNjA STRUČNA ŠKOLA „VASA PELAGIĆ” u Kovin (Poslato na 17-05-2018)

Nastavnik...
Oglas važi od: 16.5.2018.

SREDNjA STRUČNA ŠKOLA „VASA PELAGIĆ”
Kovin, Cara Lazara 261
www.vasapelagickovin.edu.rs
e-mail: pskovin@open.telekom.rs
tel/faks: 013/742-200, 744-893, 744-632


Raspisuje se konkurs za prijem 1 izvršioca u radni odnos na određeno vreme, radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, sa 50% radnog vremena, za predmete:

1. Nastavnik osnova ekonomije
za 10% radnog vremena

USLOVI:
Nastavu može da izvodi (1) diplomirani ekonomist; (2) diplomirani ekonomista - menadžer u računovodstvu i reviziji; (3) diplomirani ekonomista - menadžer za finansije i bankarstvo; (4) master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije na studijskom programu Ekonomije.

2. Nastavnik ekonomike i organizacije turističkih preduzeća
za 10% radnog vremena

USLOVI:
Nastavu može da izvodi -1) diplomirani ekonomist; (2) diplomirani ekonomista - menadžer za turizam, smer turistički menadžment; (3) diplomirani ekonomista - menadžer za hotelijerstvo, smer hotelijerski menadžment; (4) diplomirani menadžer u hotelijerstvu; (5) diplomirani ekonomista - menadžer u računovodstvu i reviziji; (6) master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti Ekonomije; (7) master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije na studijskom programu Turizam i hotelijerstvo; (8) master menadžer, prethodno završene osnovne akademske studije na studijskom programu: Menadžer u turizmu ili Menadžer u hotelijerstvu

3. Nastavnik ekonomike turističkih i ugostiteljskih preduzeća
za 10% radnog vremena

USLOVI:
Nastavu može da izvodi -(1) diplomirani ekonomista - menadžer za turizam, smer turistički menadžment; (2) diplomirani ekonomista - menadžer za hotelijerstvo, smer hotelijerski menadžment; (3) diplomirani menadžer u hotelijerstvu; (4) diplomirani menadžer u turizmu; (5) diplomirani ekonomist; (6) diplomirani ekonomista u oblasti upravljanja hotelijerstvom; (7) diplomirani ekonomista - menadžer u računovodstvu i reviziji; (8) master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti Ekonomije; (9) master turizmolog; (10) master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije na studijskom programu Turizam i hotelijerstvo; (11) master menadžer, prethodno završene osnovne akademske studije na studijskom programu Menadžer u turizmu ili Menadžer u hotelijerstvu. Lice iz podtač. (7)-(10) treba da je u toku studija izučavalo nastavne sadržaje iz oblasti predmeta Ekonomika turističkih i ugostiteljskih preduzeća

4. Nastavnik preduzetništva
za 20% radnog vremena

USLOVI:
Nastavu može da izvodi -(1) diplomirani ekonomist; (2) diplomirani ekonomista - menadžer za turizam, smer turistički menadžment; (3) diplomirani ekonomista - menadžer za hotelijerstvo, smer hotelijerski menadžment; (4) diplomirani ekonomista u oblasti upravljanja hotelijerstvom; (5) diplomirani ekonomista - menadžer u računovodstvu i reviziji; (6) diplomirani ekonomista - menadžer za finansije i bankarstvo; (7) diplomirani turizmolog; (8) master ekonomista; (9) master menadžer, prethodno završene osnovne akademske studije na studijskom programu Menadžer u turizmu ili Menadžer u hotelijerstvu.

OSTALO:
Pored opštih uslova za prijem u radni odnos utvrđenih u članu 24. stav 1. Zakona o radu („Službeni glasnik RS” br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 i 13/17-odluka US), posebnih uslova predviđenih Pravilnikom o vrsti i stepenu obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“ br. 5/15, 16/15, 19/15, 11/16 i 2/17) kandidat treba da ispunjava i posebne uslove utvrđene u članu 139. 140. 142. 144. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br.88/2017 i 27/2018-dr.zakon) i to: 1) da imaju odgovarajuće obrazovanje; 2) da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, uskladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da su državljani RS i 5) da znaju srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uslovi pod tačkom 1- 4 dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada. Dokazi o ispunjenosti uslova pod tačkom 1), 3) 4) i 5) ( diploma, uverenje o nekažnjavanju, državljanstvo i dokaz o poznavanju jezika) sastavni su deo prijave na konkurs i podnose se uz prijavu na konkurs, a dokaz pod tačkom 2) (lekarsko uverenje) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Konkurs će biti otvoren 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”. Uz prijavu kandidat podnosi: 1. overenu fotokopiju diplome, 2. uverenje da nije kažnjavan za naznačena krivična dela, 3. overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu RS (koje nije starije od 6 meseci), 4. dokaz da je stekao srednje obrazovanje na srpskom jeziku ili je položio ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove (diploma izdata na srpskom jeziku koja je priložena kao dokaz po tačkom 1. smatra se dokazom o znanju srpskog jezika) i 5. popunjen formular koji se može preuzeti na internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: Srednja stručna škola „Vasa Pelagić”, Kovin 26220, Cara Lazara 261, tel: 013/742-200. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi SREDNjA STRUČNA ŠKOLA „VASA PELAGIĆ”


Pregledano: 2129 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters