Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra - vaspitač Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „NEVEN“ u Kladovo (Poslato na 17-05-2018)

Medicinska sestra - vaspitač
Oglas važi od: 16.5.2018.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„NEVEN“
19320 Kladovo, 22. septembra 54
tel. 019/801-706


Medicinska sestra - vaspitač
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI:
IV stepen stručne spreme; srednja medicinska škola - vaspitački smer; psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom; da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivično delo primanje ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; državljanstvo Republike Srbije. Uz prijavu dostaviti: uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci), dokaz o stručnoj spremi, izvod iz matične knjige rođenih, radnu biografiju (CV). Lekarsko uverenje podnosi se pre zaključenja ugovora o radu. Dokaz o neosuđivanosti pribavlja ustanova. Fotokopije dokumenata moraju biti overene. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „NEVEN“


Pregledano: 1313 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters